Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice >

Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị phân quyền sử dụng các tính năng trên phân hệ Hóa đơn trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

2. Các bước thực hiện

Chương trình mặc định cán bộ quản trị hệ thống (Admin) có toàn quyền đối với nghiệp vụ Hóa đơn. Trường hợp đơn vị có nhiều kế toán với các vai trò khác nhau và muốn sử dụng các tính năng của nghiệp vụ Hóa đơn thì phải được phân quyền mới được sử dụng.

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.

2. Chọn vai trò muốn phân quyền sử dụng nghiệp vụ Hóa đơn hoặc muốn thêm mới 1 vai trò thì nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin vai trò: Mã hiệu, Tên vai trò. Nhấn Đồng ý.

6. Phan quyen HD_01

4. Phần mềm mặc định vai trò được thêm đang có tất cả các quyền sử dụng các nghiệp vụ. Trường hợp chỉ muốn phân quyền cho vai trò này sử dụng riêng nghiệp vụ Hóa đơn thì anh/chị chọn vai trò, nhấn Phân quyền.

5. Bỏ tích chọn nghiệp vụ nào không muốn phân quyền cho vai trò này.

6. Phan quyen HD_02

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cho phép những người dùng (tài khoản đăng nhập) có vai trò được phân quyền ở trên thực hiện các hoạt động tương ứng trên phân hệ Hóa đơn.