Rút dự toán thực chi bằng tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc > Rút kinh phí đã cấp dự toán > Rút dự toán thực chi >

Rút dự toán thực chi bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a. Rút dự toán thực chi về quỹ tiền mặt

Nợ TK 111

Có TK 511x

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008212, 008222) - Dự toán thực chi

b. Chi thanh toán các hoạt động bằng tiền mặt

Nợ TK 611, 241

Có TK 111

c.  Xuất quỹ tạm ứng cho người lao động trong đơn vị

Nợ TK 141

Có TK 111

d. Khi thanh toán các khoản tạm ứng

Nợ TK 611, 241,...

Có TK 141    

e. Chi thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp

Nợ TK 331

Có TK 111    

f. Hạch toán các khoản phải trả NLĐ và các khoản trích theo lương

Nợ TK 611, 241,...

Có TK 334, 332

g. Chi lương và các khoản phải trả NLĐ bằng tiền mặt

Nợ TK 334, 332

Có TK 111                                                                                                                                                                                                                                                            

f. Nộp khôi phục, nộp trả lại số kinh phí đã rút

Nợ TK 511

 Có TK 111, 112: Số kinh phí nộp khôi phục, nộp trả

Đồng thời ghi Có TK 008212, 008222: Ghi âm

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu thanh toán trực tiếp từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán kinh phí cho đơn vị, bao gồm: Giấy rút dự toán (thanh toán), Các chứng từ gốc khác: hợp đồng, hóa đơn, danh sách nhận tiền,... Đối với các khoản chi không có hợp đồng, không có danh sách kèm theo: thì phải liệt kê các khoản đã thực chi theo mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng để kho bạc có căn cứ duyệt chi từng khoản.

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt chi.

3. Kho bạc kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị, và chi tiền cho đơn vị.

4. Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) kế toán hạch toán vào sổ sách.

Ví dụ

- Ngày 24/01/2018, sau khi tập hợp đầy đủ chứng từ gốc: hoá đơn, hợp đồng, bảng kê, bảng lương... đơn vị rút dự toán thực chi, số tiền: 30.000.000 đồng

- Ngày 15/01/2018, đơn vị thanh toán tiền điện, số tiền: 1.000.000 đồng và tiền nước 1.000.000 đồng

- Ngày 18/01/2018, đơn vị chi thanh toán cho công ty Hồng Hà mua văn phòng phẩm, số tiền: 3.000.000 đồng

- Ngày 28/01/2018, đơn vị chi lương, số tiền: 25.000.000 đồng

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

4.1. Lập chứng từ rút dự toán

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc: hợp đồng, hoá đơn, bảng kê, danh sách nhận tiền,... đơn vị rút dự toán thực chi để in bảng kê kèm giấy rút mang ra Kho bạc duyệt chi từng khoản.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

Nhập thông tin chung: Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut DT thuc chi bang TM_01

4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không? Nhấn Đồng ý.

Rut DT thuc chi bang TM_02

5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 1111, TK Có 5111, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.

Rut DT thuc chi bang TM_03

6. Nhấn Cất.

7. In bảng kê kèm giấy rút bằng cách nhấn In.

In Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC).

Rut DT thuc chi bang TM_04

o Khai báo tham số báo cáo:

Rut DT thuc chi bang TM_05

o Nhấn Đồng ý.

Rut DT thuc chi bang TM_06

In mẫu C2-02a: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

oKhai báo tham số báo cáo:

Rut DT thuc chi bang TM_07

o Nhấn Đồng ý.

Rut DT thuc chi bang TM_08

6. Sau khi tập hợp đầy đủ chứng từ gốc, bảng kê, giấy rút,... kế toán mang ra kho bạc duyệt.

4.2.  Lập bút toán chi:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên phiếu chi.

Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày PC, Ngày HT, Số PC.

Tại tab Hạch toán:

o Nhập chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu có), Diễn giải, TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Thực chi.

oNhấn Cất.

Chi thanh toán tiền điện, tiền nước:

Rut DT thuc chi bang TM_09

Chi trả tiền mua văn phòng phẩm cho công ty Hồng Hà:

Rut DT thuc chi bang TM_10

Chi lương tại đơn vị:

Rut DT thuc chi bang TM_11