Rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản kho bạc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc > Rút kinh phí đã cấp dự toán > Rút dự toán thực chi >

Rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a. Rút dự toán chuyển khoản thanh toán các khoản chi hoạt động

Nợ TK 611x

Có TK 511x

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008212, 008222) - Dự toán thực chi

b. Rút dự toán chuyển khoản thanh toán các khoản phải trả NLĐ và các khoản trích theo lương

Nợ TK 331, 332, 334

Có TK 511

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008212, 008222) - Dự toán thực chi

e. Rút dự toán chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ qua lắp đặt, chạy thử hoặc qua đầu tư XDCB

Nợ TK 241

Có TK 3664

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008212, 008222) - Dự toán thực chi

f. Rút dự toán chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ sử dụng ngay

Nợ TK 211

Có TK 36611

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008212, 008222) - Dự toán thực chi

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu thanh toán trực tiếp từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán kinh phí cho đơn vị, bao gồm: Giấy rút dự toán (thanh toán), Các chứng từ gốc khác: hợp đồng, hóa đơn, danh sách nhận tiền,... Đối với các khoản chi không có hợp đồng, không có danh sách kèm theo: thì phải liệt kê các khoản đã thực chi theo mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng để kho bạc có căn cứ duyệt chi từng khoản.

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt chi.

3. Kho bạc kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị, và chi tiền cho đơn vị.

4. Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) kế toán hạch toán vào sổ sách.

Ví dụ

- Ngày 25/01/2018, đơn vị rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán cho công ty Hồng Hà, số tiền: 14.000.000 đồng

+ Mục 6550, Tiểu mục 6551: 10.000.000 đồng

+ Mục 6550, Tiểu mục 6599: 4.000.000 đồng

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc: hợp đồng, hoá đơn, bảng kê, danh sách nhận tiền,... đơn vị rút dự toán thực chi để in bảng kê kèm giấy rút mang ra Kho bạc duyệt chi từng khoản.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản kho bạc.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: CTMT (nếu có), Tài khoản số.

Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_01

4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc không? nhấn Đồng ý.

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_02

5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 61111, TK Có 5111, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.

Ví dụ trong trường hợp này là rút dự toán mua văn phòng phẩm nên anh/chị sửa lại bút toán Nợ TK 61112, TK Có 5111.

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_03

6. In bảng kê kèm giấy rút để mang ra kho bạc duyệt.

In Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC).

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_04

o Khai báo tham số báo cáo.

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_05

o Nhấn Đồng ý.

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_06

In mẫu C2-02a: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

o Khai báo tham số báo cáo.

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_07

o Nhấn Đồng ý.

Rut_DT_thuc_chi_CKKB_08