Vấn đề 3: Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo (Cột 2) hoặc số dư thực chi đến kỳ báo cáo (Cột 4) không đúng số liệu khi có số dư dự toán năm trước chuyển sang

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước >

Vấn đề 3: Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo (Cột 2) hoặc số dư thực chi đến kỳ báo cáo (Cột 4) không đúng số liệu khi có số dư dự toán năm trước chuyển sang

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề

Hàng tháng/quý khi đưa báo cáo Mẫu số 02 ra đối chiếu với báo cáo Tabmis tại kho bạc. Sau khi đối chiếu phát hiện sai lệch.

Hoặc kế toán tự cộng các chứng từ gốc đã chi trong tháng/quý không khớp với số liệu trên báo cáo mẫu số 02 in từ phần mềm.

2. Ví dụ

Khi in Mẫu số 02 tại thời điểm quý 1 hoặc tháng 1 của năm tài chính sẽ thấy số liệu tổng cộng của cột 1 khác cột 2, Số liệu tổng cộng của cột 3 khác số liệu tổng cộng của cột 4.

Anh/chị xem Mẫu số 02 - thời điểm quý 1, Tổng phát sinh cột 1 không bằng cột 2, tổng phát sinh cột 3 không bằng cột 4 do có khai báo số dư đầu kỳ không chính xác của các TK 008 chi tiết tạm ứng và thực chi (như hình dưới):

VD3_anh 1

 

3. Nguyên nhân

Do đơn vị không có số dư tạm ứng chưa thanh toán năm trước (hoặc kỳ trước) chuyển sang hoặc do đơn vị không có số dư dự toán đã rút thực chi của năm trước chuyển sang nhưng lại có khai báo số dư này tại phần Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

4. Giải pháp

Giải thích cách lấy số liệu cột 2: Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo (Cột 2) = Số dư tạm ứng năm trước chuyển sang + Tổng số rút tạm ứng – tổng số tiền thanh toán tạm ứng tính đến thời điểm in báo cáo, hay nói cách khác, Cột 2 này được tính bằng số dư bên Có của các tài khoản 008 chi tiết tạm ứng đến thời điểm in báo cáo.

Tương tự, số liệu cột 4 Số dư thực chi đến kỳ báo cáo = số dư bên Có luỹ kế đến thời điểm in báo cáo của TK 008 chi tiết thực chi.

Thao tác thực hiện như sau:

Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tìm đến các TK 008111, 008112,... xóa số dư chi tiết không đúng.

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

VD3_anh 2