Vấn đề 2: Cột Tạm ứng thể hiện số tiền âm khi rút tạm ứng từ kỳ trước và thanh toán tạm ứng tại kỳ này

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc > Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước >

Vấn đề 2: Cột Tạm ứng thể hiện số tiền âm khi rút tạm ứng từ kỳ trước và thanh toán tạm ứng tại kỳ này

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Phát hiện vấn đề

Khi in báo cáo Cột tạm ứng phát sinh trong kỳ (Cột 1) thể hiện số tiền âm ở một hoặc một số tiểu mục.

Hoặc hàng tháng/quý khi đưa báo cáo mẫu số 02 ra đối chiếu với báo cáo Tabmis tại kho bạc. Sau khi đối chiếu phát hiện sai lệch.

2. Ví dụ

Tại đơn vị Quý 1 rút tạm ứng ở TM 7799 số tiền 20.000.000 nhưng kế toán không lập vào phần mềm, Quý 2 thực hiện chi và thanh toán ở các Tiểu mục 6501, 6502, 7757 tương ứng với số tiền 1.000.000, 2.000.000 và 5.000.000 thì khi in Mẫu số 02, chọn Quý 2 sẽ hiển thị số liệu như hình sau:

VD2_anh 1

 

3. Nguyên nhân

Do kế toán lập chứng từ rút tạm ứng ở kỳ trước nhưng thực hiện lập chứng từ chi và thanh toán tạm ứng tại kỳ này.

4. Giải pháp

Giải thích cách lấy số liệu cột 1 - Tạm ứng phát sinh trong kỳ: Cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ = số tiền rút tạm ứng phát sinh trong kỳ - số tiền thanh toán tạm ứng trong kỳ báo cáo. Do đơn vị không rút dự toán tạm ứng trong kỳ, nhưng lại thanh toán tạm ứng trong kỳ đó nên khi in báo cáo kỳ này sẽ phản ánh số tiền âm tại cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ, nhưng cột Số dư đến kỳ báo cáo sẽ thể hiện số liệu bằng 0 nếu thanh toán hết. Đây là cách thể hiện đúng số liệu Mẫu số 02 theo quy định.

Với trường hợp này: Chương trình không thể thực hiện điều chỉnh hết âm dương tại cột 1 - Tạm ứng phát sinh trong kỳ, việc hiển thị âm dương tại cột 1 trong trường hợp này là đúng theo quy định của thông tư 61/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, chương trình có thể hỗ trợ điều chỉnh số liệu hết âm dương tại cột 2 - Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo bằng cách tích vào ô Mẫu tự chủ tại phần Tham số báo cáo (xem chi tiết tại trường hợp ví dụ bên dưới).

Thao tác thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Tích chọn vào ô Mẫu tự chủ.

VD2_anh 2

 

Nhấn Đồng ý, chương trình hỗ trợ điều chỉnh số liệu tại cột Số dư đến kỳ báo cáo cho hết âm dương, còn tại cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ thì không thay đổi số liệu, đây là cách hiển thị đúng số liệu theo quy định.

VD2_anh 3