Lập chứng từ bán hàng sau khi lấy dữ liệu từ meInvoice.vn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn >

Lập chứng từ bán hàng sau khi lấy dữ liệu từ meInvoice.vn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Chức năng này cho phép đơn vị hạch toán các chứng từ bán hàng từ hóa đơn điện tử được lấy từ meInvoice.vn sang.

2. Các bước thực hiện

Sau khi lấy dữ liệu từ meInvoice.vn, đơn vị thực hiện lập các chứng từ bán hàng như sau:

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn hóa đơn điện tử chưa được hạch toán trên danh sách, nhấn Lập CTBH hoặc nhấn chuột phải vào hóa đơn, chọn Lập CTBH.

Lap CTBH_01

3. Chọn loại chứng từ bán hàng muốn lập.

Lap CTBH_02

4. Nhấn Đồng ý.

5. Tại tab Hàng tiền: phần mềm tự động sinh chứng từ bán hàng từ hóa đơn đã chọn, hạch toán TK Nợ 1111/1121/131, TK Có 531/7111, chọn Kho. Lưu ý nếu hàng hóa là dịch vụ thì không cần phải chọn Kho.

Lap CTBH_03

6. Chọn tab MLNS, khai báo Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục...

Lap CTBH_04

7. Chọn tab Thống kê, chọn Hoạt động.

Lap CTBH_05

8. Nhấn Cất.