Lập chứng từ bán hàng trước, lập hóa đơn sau

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Lập và phát hành hóa đơn điện tử > Lập hóa đơn >

Lập chứng từ bán hàng trước, lập hóa đơn sau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cho phép đơn vị lập chứng từ bán hàng trước rồi lập hóa đơn sau.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Cách 1: Lập nhanh hóa đơn từ chứng từ bán hàng (thực hiện trên màn hình Hóa đơn)

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Nhấn Thêm\Hóa đơn.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_01

3. Trên màn hình Hóa đơn, nhấn Lập nhanh hóa đơn từ CTBH.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_02

4. Lọc các điều kiện tìm hiếm chứng từ bán hàng.

Chọn khoảng thời gian, Khách hàng. Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn các chứng từ cần lập hóa đơn.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_03

5. Nhấn Đồng ý. Phần mềm tự động lập hóa đơn cho các chứng từ bán hàng vừa chọn.

Lưu ý: Chương trình sẽ cộng các mặt hàng có cùng Mã hàng, Tên hàng hóa, dịch vụ thành 1 dòng chứng từ.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_04

6. Nhấn Cất.

7. Để sửa hóa đơn, anh chị nhấn Sửa. Phần mềm hiển thị thông báo "Hóa đơn này đã lập chứng từ bán hàng số...". Nếu sửa hóa đơn này thì anh/chị cần cập nhật lại chứng từ bán hàng để khớp giữa hóa đơn và chứng từ bán hàng.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_05

8. Để xóa hóa đơn, anh/chị nhấn Xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Hóa đơn này đã lập chứng từ bán hàng số...". Nếu xóa hóa đơn này thì chứng từ bán hàng coi như chưa lập hóa đơn. Anh/chị cần lập lại hóa đơn như các bước hướng dẫn ở trên.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_06

hmtoggle_plus1Cách 2: Lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng (thực hiện trên màn hình Bán hàng)

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn hình thức Bán hàng. Ví dụ Bán hàng thu tiền gửi.

2. Trên màn hình Thu tiền gửi bán hàng:

Khai báo Thông tin chung, Chứng từ.

Tại tab Hàng tiền: chọn Mã hàng, Số lượng, Đơn giá.

Tại tab Thuế, giá vốn: chọn Thuế suất (nếu có).

Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_07

3. Nhấn Cất.

4. Nếu muốn lập hóa đơn ngay, anh/chị nhấn Lập HĐ.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_08

5. Phần mềm tự động lập hóa đơn dựa vào các thông tin trên chứng từ bán hàng. Nhấn Cất.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_09

6. Sau khi nhấn Cất, trên chứng từ bán hàng tự động cập nhật trạng thái là Đã lập hóa đơn để anh/chị biết.

2.1.4. Lap nhanh HD tu CTBH_10