Kiểm tra tổng tài sản và tổng nguồn vốn đầu năm

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản >

Kiểm tra tổng tài sản và tổng nguồn vốn đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp phát hiện chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

10. Kiem tra bang can doi phat sinh_02

Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn là do nhập số dư đầu kỳ của tài khoản chưa đúng. Trường hợp này Kế toán căn cứ vào báo cáo năm trước để xử lý như sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp chuột vào tài khoản có chênh lệch để nhập lại số dư đầu kỳ cho đúng. Nhấn Cất.

R23 bang can doi phat sinh 5