Kiểm toán nhà nước

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ tại đơn vị đặc thù >

Kiểm toán nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

2.1. Trường hợp tạo dữ liệu mới:

oChi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

oTại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ bao gồm nghiệp vụ Kiểm toán nhà nước.

Kiem toan NN_01

2.2. Trường hợp đơn vị đã tạo dữ liệu từ phiên bản trước và muốn cập nhật tính năng bổ sung của đặc thù Kiểm toán nhà nước

Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung, chọn đến tệp đặc thù của Kiểm toán nhà nước, chi tiết cách cập nhật anh/chị xem tại đây.

Kiem toan NN_02

3. Báo cáo Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Vào Báo cáo\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Kiem toan NN_03

2. Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

Kiem toan NN_04