Khi gặp nghiệp vụ Tiết kiệm chi 10% phải làm như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Ngân sách >

Khi gặp nghiệp vụ Tiết kiệm chi 10% phải làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung: Theo quy định thì mỗi đơn vị sử dụng ngân sách cần tiết kiệm 10% kinh phí thường xuyên, không thường xuyên. Vì vậy, trong quá trình hạch toán đơn vị mong muốn điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10%.

Thực hiện:

Bước 1: Khai báo danh mục Nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí. Nhấn Thêm.

2. Căn cứ vào nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện => nhấn chuột vào nguồn cha để thêm mới.

3. Mã nguồn phải được bắt đầu với ký tự nguồn cha (Ví dụ Trung ương là 1, Tỉnh là 2, Huyện là 3,...)

4. Tính chất nguồn chọn là 0228 (Thực hiện tiết kiệm 10% chi theo Nghị quyết 11).

Nghiep vu tiet kiem chi 10%_01

5. Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán điều chỉnh dự toán

1. Vào phân hệ Kho bạc\Điều chỉnh dự toán.

2. Hệ thống tự động định khoản Nợ TK 008, 009 căn cứ vào dự toán đã nhập: nhập số tiền âm tại cột Số điều chỉnh đối với nguồn kinh phí giảm (tự chủ, không tự chủ,...).

3. Thêm 1 dòng mới, chọn nguồn tiết kiệm 10% vừa thêm ở bước 1, nhập số tiền dương tại cột Số điều chỉnh.

Nghiep vu tiet kiem chi 10%_02

4. Nhấn Cất.