Nguyên nhân không sinh được bút toán đồng thời và cách khắc phục

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Ngân sách >

Nguyên nhân không sinh được bút toán đồng thời và cách khắc phục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân không sinh được bút toán đồng thời và giải pháp:

Nguyên nhân 1: Do tài khoản hạch toán trên chứng từ KHÔNG ĐÚNG với nguồn kinh phí.

Ví dụ: Hạch toán tài khoản Thường xuyên, nhưng nguồn chọn là Không thường xuyên nên Cập nhật hạch toán đồng thời không thành công

HTDT_02

Giải pháp:

Trường hợp rút từ Nguồn không thường xuyên (Nguồn không tự chủ) thì đơn vị hạch toán vào các tài khoản Không thường xuyên:

         Ghi Nợ TK 6112 (61121, 61122, 61128), 111, 112, 334,...

                   Có TK 5112, 3371

HTDT_03

Trường hợp rút từ Nguồn thường xuyên (Nguồn tự chủ) thì đơn vị hạch toán vào các tài khoản thường xuyên:

         Ghi Nợ TK 6111 (TK 61111, TK 61112, TK 61118), 111, 112, 334,...

Có TK 5111, 3371

Nguyên nhân 2: Do trên chứng từ cột NGHIỆP VỤ chọn không đúng với nghiệp vụ thực tế phát sinh.

Giải pháp:

Nếu đơn vị rút dự toán thì cột NGHIỆP VỤ để là Thực chi hoặc Tạm ứng

HTDT_04

Nguyên nhân 3. Do đơn vị có phát sinh thêm một số nguồn kinh phí (Nguồn cải cách tiền lương, Nguồn tiết kiệm...) khi thêm nguồn này trên phần mềm dòng TÍNH CHẤT đang để trống hoặc chọn sai tính chất nguồn

Giải pháp

Trường hợp nguồn thêm mới dòng tính chất nguồn chưa chọn hoặc chọn nhưng chưa đúng.

Cách kiểm tra như sau:

Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

Kích đúp chuột vào nguồn cần kiểm tra.

Tại dòng Tính chất, chọn tính chất nguồn.

Ví dụ đơn vị có nguồn Cải cách tiền lương có tính chất nguồn 0114: KP thực hiện cải cách tiền lương (thường xuyên).

HTDT_05

Trường hợp nguồn thêm mới chọn sai TÍNH CHẤT ( Có 3 tính chất nguồn: Thường xuyên, Không thường xuyên hoặc Không chọn.)

 Cách kiểm tra tính chất nguồn như sau:

Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

Chọn tính chất nguồn trên danh sách. Ví dụ 0114: KP thực hiện cải cách tiền lương.

Tích chọn Thường xuyên nếu muốn sinh bút toán đồng thời tự chủ. Hoặc tích chọn Không thường xuyên nếu muốn sinh bút toán đồng thời không tự chủ. Hay tích chọn Không chọn.

Nhấn Cất.

HTDT_06

Nguyên nhân 4. Do chưa thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời đối với tài khoản, nguồn, tính chất nguồn, nghiệp vụ, cấp phát phát sinh ngoài mặc định của chương trình.

Trường hợp anh/chị muốn thêm mới 1 thiết lập trên bảng quy tắc thì xem hướng dẫn chi tiết tại đây.