Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Trước quyết toán >

Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Vào cuối quý, cuối năm, các đơn vị HCSN thường có hoạt động điều chỉnh kinh phí giữa các tiểu mục, khoản, nguồn với nhau.

Dưới đây là các trường hợp điều chỉnh kinh phí:

hmtoggle_plus1Điều chỉnh các mục, tiểu mục CÙNG NGUỒN KINH PHÍ

1. Nếu anh/chị điều chỉnh tạm ứng

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

(Điều chỉnh cột tạm ứng trên đối chiếu 02 bị âm dương cột tạm ứng).

2. Điều chỉnh tiểu mục Thực chi

Anh/chị vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Hạch toán Có TK 008212 (Dự toán chi thường xuyên) hoặc Có TK 008222 (Dự toán chi không thường xuyên); nghiệp vụ Thực chi, số tiền âm đối với Tiểu mục cần điều chỉnh giảm.

Hạch toán Có TK 008212 (Dự toán chi thường xuyên) hoặc Có TK 008222 (Dự toán chi không thường xuyên); nghiệp vụ Thực chi, số tiền dương đối với Tiểu mục cần điều chỉnh tăng.

(Từ bản MISA Mimosa.NET 2019 R17, chương trình đã đáp ứng được việc In mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) để đi giao dịch với kho bạc ngay tại màn hình Chứng từ nghiệp vụ khác).

hmtoggle_plus1Điều chỉnh NGUỒN NÀY SANG NGUỒN KHÁC

1. Điều chỉnh chung nguồn ngân sách

(Điều chỉnh từ nguồn ngân sách này sang nguồn ngân sách khác, ví dụ nguồn 12 sang nguồn 15, nguồn 13 sang nguồn 14,...)

Hai nguồn cùng là thường xuyên hoặc cùng là không thường xuyên

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Hạch toán Có TK 008212 (Dự toán chi thường xuyên) hoặc Có TK 008222 (Dự toán chi không thường xuyên); nghiệp vụ Thực chi, số tiền âm đối với Nguồn cần điều chỉnh giảm.

Hạch toán Có TK 008212 (Dự toán chi thường xuyên) hoặc Có TK 008222 (Dự toán chi không thường xuyên); nghiệp vụ Thực chi, số tiền dương đối với Nguồn cần điều chỉnh tăng.

(Từ bản MISA Mimosa.NET 2019 R17, chương trình đã đáp ứng được việc In mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) để đi giao dịch với kho bạc ngay tại màn hình Chứng từ nghiệp vụ khác).

Chuyển từ nguồn thường xuyên sang không thường xuyên, từ không thường xuyên sang thường xuyên.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Hạch toán Nợ TK 611/Có TK 511 (Dự toán chi thường xuyên hoặc không thường xuyên); nghiệp vụ Thực chi, số tiền âm đối với Nguồn cần điều chỉnh giảm.

Hạch toán Nợ TK 611/Có TK 511 (Dự toán chi thường xuyên hoặc không thường xuyên); nghiệp vụ Thực chi, số tiền dương đối với Nguồn cần điều chỉnh tăng.

Sau đó, nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để hạch toán Có 008 cho 2 bút toán trên.

chtg-dieu chinhKP-1.2-khac TCN

2. Điều chỉnh nguồn ngân sách sang phí, lệ phí và ngược lại

Điều chỉnh từ nguồn Dự toán ngân sách sang nguồn Phí, lệ phí hoặc ngược lại, nguyên do điều chỉnh từ kho bạc hoặc do trước đó dùng nguồn chi tạm sau đó điều chỉnh lại cho đúng nguồn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.