Trước quyết toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán >

Trước quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Năm 2019 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2020 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?

Hết năm kế toán 2019, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2020 thì làm như thế nào?

Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm