Hết năm kế toán 2019, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2020 thì làm như thế nào?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Trước quyết toán >

Hết năm kế toán 2019, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2020 thì làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Chức năng tạo mới dữ liệu từ năm trước giúp cho kế toán lấy được số dư các tài khoản và danh mục từ năm trước chuyển sang nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Lưu ý: Trước khi tạo dữ liệu từ năm trước cần phải thực hiện bút toán kết chuyển cuối năm.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi tạo mới dữ liệu từ năm trước thì cần phải đóng dữ liệu kế toán đang mở.

1. Vào Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_00

2. Chọn máy chủ cần tạo dữ liệu kế toán: Chương trình sẽ mặc định máy chủ là .\MISAMIMOSA2019, có thể chọn lại tên máy chủ theo định dạng:TênMáyTính\MISAMIMOSA2019, ví dụ: TTSEN\MISAMIMOSA2019

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_01

3. Nhấn Đồng ý.

4. Các bước Tạo dữ liệu kế toán từ năm trước:

Bước 1. Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_02

Tích chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. Dữ liệu được tạo sẽ bao gồm danh mục và số dư năm trước chuyển sang.

Nhấn vào biểu tượng Tao_DLKT_tu_nam_truoc_10 tại phần Cơ sở dữ liệu để chọn dữ liệu kế toán năm trước.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_03

Nhấn Tiếp tục.

Bước 2. Khai báo thông tin dữ liệu

Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu kế toán.

o Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.

o Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :..., độ dài không quá 256 ký tự.

Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn nút Tao_DLKT_13 bên phải thông tin Nơi lưu dữ liệu. Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_04

Nhấn Tiếp tục.

Bước 6. Chọn ngày bắt đầu hạch toán

Do đây là nghiệp vụ Tạo mới dữ liệu từ năm trước nên phần mềm sẽ ngầm định lấy các thông tin đơn vị, tuỳ chọn nghiệp vụ và chọn MLNS thường dùng từ dữ liệu năm trước và đơn vị không cần phải khai báo nữa.

Nhập ngày bắt đầu hạch toán, ví dụ: 01/01/2019.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_06

Nhấn Tiếp tục.

Bước 7. Xác nhận các lựa chọn

Kiểm tra lại thông tin về dữ liệu của đơn vị.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_07

Nhấn Tiếp tục.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_08

Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập.

Lưu ý: Kể từ phiên bản R35, khi tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước, chương trình kiểm tra và thông báo tự động kết chuyển nếu có tài khoản chưa được kết chuyển số dư cuối năm. Nhấn Có để phần mềm tự động kết chuyển số dư TK năm nay sang số dư TK năm trước.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_11

Sau khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, phần mềm hiển thị màn hình đăng nhập, mặc định Dữ liệu kế toán là dữ liệu mới tạo. Anh/chị nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc luôn với dữ liệu kế toán hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng chương trình.

Tao_DLKT_tu_nam_truoc_09

Đồng thời, nếu có số dư năm nay, thì số dư TK năm nay đã được tự động chuyển về số dư của TK năm trước.