Đối chiếu vật tư hàng hoá tồn kho

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 1: Kiểm kê đối chiếu thực tế >

Đối chiếu vật tư hàng hoá tồn kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Đảm bảo số liệu về vật tư hàng hoá trên sổ kho khớp với biên bản kiểm kê.

2. Cách thực hiện

hmtoggle_plus1Kiểm kê vật tư hàng hoá

Khi có yêu cầu kiểm kê kho, quy trình thực hiện tại đơn vị như sau:

1. Thủ trường đơn vị ra quyết định kiểm kê và thành lập Hội đồng kiểm kê.

2. Hội đồng kiểm kê lên phương án kiểm kê. Phương án kiểm kê nêu rõ phạm vi kiểm kê, chia tổ kiểm kê, thời gian thực hiện, hướng dẫn kiểm kê.

3. Các tổ kiếm kê tiến hành kiểm kê vật tư hàng hoá trong kho theo phương án kiểm kê. Khi kiểm kê có sự chứng kiến của Thủ kho.

4. Sau khi kiểm kê xong cần đối chiếu với sổ sách theo dõi xem có chênh lệch không, Hội đồng kiểm kê lập Biên bản kiểm kê. Thủ kho và các cá nhân tham gia kiểm kê ký nhận vào Biên bản kiểm kê.

5. Căn cứ các biên bản kiểm kê của tổ kiểm kê, Hội đồng kiểm kê họp tổng kết kết quả kiểm kê và lập Báo cáo kiểm kê, nếu có chênh lệch thừa thiếu đề xuất xử lý.

6. Thủ trường đơn vị phê duyệt báo cáo kiểm kê ra các quyết định xử lý chênh lệch (nếu có).

7. Căn cứ kết quả kiểm kê ghi nhận vào sổ sách.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn đối chiếu Báo cáo tồn kho với Biên bản kiểm kê

1. Vào Báo cáo\Vật tư hàng hoá\Báo cáo tồn kho.

Kiem ke VTHH_01

2. Khai báo tham số báo cáo:

Kiem ke VTHH_02

3. Nhấn Đồng ý.

Kiem ke VTHH_03

4. Trường hợp có chênh lệch thì kiểm tra lại các chứng từ gốc để xem hạch toán thừa hay thiếu và xử lý. Một số lý do xảy ra sai lệch:

Hạch toán nhầm lẫn giữa các kho => thực hiện sửa lại chứng từ, chọn lại đúng kho thực tế.

Chưa tính giá xuất kho => thực hiện tính giá xuất kho. Xem các bước tính giá xuất kho tại đây.