Bước 1: Kiểm kê đối chiếu thực tế

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA >

Bước 1: Kiểm kê đối chiếu thực tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán, Quý đơn vị nên tiến hành kiểm kê số liệu thực tế và đối chiếu với sổ sách, xử lý chênh lệch (nếu có) để đảm bảo số liệu kế toán khớp với thực tế và tuân thủ đúng Thông tư, Nghị định.

Tại màn hình Hướng dẫn quyết toán cuối năm, nhấn Kiểm tra đối chiếu thực tế => phần mềm hiển thị màn hình Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu, thực tế để anh/chị kiểm tra đối chiếu lần lượt từng nghiệp vụ.

1. Kiem ke doi chieu thuc te_01

Đối chiếu số dư tiền mặt với biên bản kiểm kê

Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ

Đối chiếu tài sản cố định với biên bản kiểm kê

Đối chiếu vật tư hàng hoá tồn kho