Làm thế nào để hạch toán nghiệp vụ 2% thai sản giữ lại trên phần mềm?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Lương >

Làm thế nào để hạch toán nghiệp vụ 2% thai sản giữ lại trên phần mềm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Giữ lại 2% BHXH tại cơ quan, hạch toán tiểu mục 6301

Bước 1: Số tiền BHXH cơ quan đóng 18% thì hạch toán Nợ TK 6111/Có TK 3321: 1.000.000 đồng

=> Cách thực hiện trên PM: Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Bước 2: Khi chuyển trả BHXH chuyển khoản 16% thì hạch toán Nợ TK 3321/Có TK 5111: 888.889 đồng

=> Cách thực hiện trên PM: Để rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Giữ lại 2% chuyển vào tiền gửi kho bạc thì hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 5111: 111.111 đồng

=> Cách thực hiện trên PM: Rút dự toán tiền gửi chuyển 2% vào tài khoản tiền gửi kho bạc theo hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Khi chi trả cho người được hưởng

=> Cách thực hiện trên PM:

- Khi các khoản phải trả được hạch toán vào TK phải trả của người lao động thì qua TK 334: Nợ TK 3321/Có TK 334 và Nợ TK 334/Có TK 1121

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 3321/Có TK 334.

Khi thanh toán cho người lao động thì: Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi, hạch toán: Nợ TK 334/Có TK 1121

- Khi chi trực tiếp qua TK 332: Nợ TK 3321/Có TK 1121

Nợ TK 3321/Có TK 1121 nếu chi qua TK 332

Bước 1: Số tiền BHXH cơ quan đóng 18% thì hạch toán Nợ TK 6111/Có TK 3321: 888.889 đồng

=> Cách thực hiện trên PM: Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Bước 2: Khi chuyển trả BHXH chuyển khoản 16% thì hạch toán Nợ TK 3321/Có TK 5111: 888.889 đồng

=> Cách thực hiện trên PM: Để rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Giữ lại 2% chuyển vào tiền gửi kho bạc thì hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 5111: 111.111 đồng, đồng thời sinh bút toán hạch toán chi phí Nợ TK 6111/Có TK 3321: 111.111 đồng

=> Cách thực hiện trên PM: Rút dự toán tiền gửi chuyển 2% vào tài khoản tiền gửi kho bạc theo hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Khi chi trả cho người được hưởng

=> Cách thực hiện trên PM:

- Khi các khoản phải trả được hạch toán vào TK phải trả của người lao động thì qua TK 334: Nợ TK 3321/Có TK 334 và Nợ TK 334/Có TK 1121

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 3321/Có TK 334.

Khi thanh toán cho người lao động thì: Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi, hạch toán: Nợ TK 334/Có TK 1121

- Khi chi trực tiếp qua TK 332: Nợ TK 3321/Có TK 1121

Nợ TK 3321/Có TK 1121 nếu chi qua TK 332

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Thanh toán cho BHXH hết 18% BHXH cơ quan đóng, sau đó BHXH chuyển lại 2% nhờ đơn vị chi hộ cho người được hưởng

Bước 1: Số tiền BHXH cơ quan đóng 18% thì hạch toán Nợ TK 6111/Có TK 3321: 1.000.000 đồng và Nợ TK 3321/Có TK 5111: 1.000.000 đông.

=> Cách thực hiện trên PM: Để rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Cơ quan BHXH chuyển lại 2% hoặc hơn cho đơn vị nhờ chi hộ cho người được hưởng thai sản, nhận giấy báo Có thì hạch toán Nợ 1121/Có TK 3321: 111.111 đồng

=> Cách thực hiện trên PM: Vào phân hệ Tiền gửi\Thu tiền gửi

Bước 3: Khi chi trả cho người được hưởng

- Chi qua TK 334: Nợ TK 334/Có TK 1121 và Nợ TK 3321/Có TK 334

- Chi qua TK 332: Nợ TK 3321/Có TK 1121

=> Cách thực hiện trên PM:

Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi, hạch toán:

Nợ TK 334/Có TK 1121 nếu chi qua TK 334

Nợ TK 3321/Có TK 1121 nếu chi qua TK 332

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 3321/Có TK 334.

Hết quý, nếu đơn vị không sử dụng đến thì nộp lại cho cơ quan bảo hiểm Nợ TK 3321/Có TK 1121

=> Cách thực hiện trên PM: Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi