Chuyển khoản kho bạc trả lương, bảo hiểm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Chuyển khoản kho bạc trả lương, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Rút dự toán chuyển khoản trả lương

Xem/tải phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

Chọn hình thức Tạm ứng đã cấp dự toán, Tạm ứng chưa cấp dự toán hay Thực chi.

Thông tin Đơn vị trả tiền.

Thông tin Đơn vị nhận tiền.

Thông tin Chứng từ.

Thông tin chi tiết của chứng từ: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_01

Nhấn Cất.

3. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương khi hệ thống hiển thị thông báo.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_02

4. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương, hạch toán TK Nợ 3341/TK Có 5111, đồng thời sinh hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_03

5. Nhấn Cất.

6. Hệ thống hiển thị thông báo, nhấn Có để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_04

7. Nhấn Có, phần mềm sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, hạch toán TK Nợ 61111, TK Có 3341. Nhấn Cất.

Rut_du_toan_ck_tra_luong_05

hmtoggle_plus1Rút dự toán chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_01

Nhấn Cất.

3. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm khi hệ thống hiển thị thông báo.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_02

4. Nhấn Đồng ý.

5. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm và hạch toán dựa vào Tiểu mục đã khai báo.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_03

6. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị thông báo, nhấnđể sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_04

7. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Rut_DT_CK_thanh_toan_BH_05

8. Nhấn Cất.