Câu hỏi liên quan đến KBNN

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp >

Câu hỏi liên quan đến KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm thế nào để kết xuất dữ liệu kết nối đến cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC)

Nhập khẩu số dư đầu năm từ hệ thống TKT KBNN