Làm thế nào để kết xuất dữ liệu kết nối đến cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC)

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi liên quan đến KBNN >

Làm thế nào để kết xuất dữ liệu kết nối đến cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Vấn đề:

Từ ngày 01/02/2018, Bộ Tài chính cho phép các đơn vị sử dụng NSNN giao dịch điện tử thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN (gọi tắt là Dịch vụ công trực tuyến KBNN - DVC) sau khi thí điểm thành công tại 5 đơn vị: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Cùng trả lời cho những câu hỏi sau để hiểu rõ về Dịch vụ công trực tuyến KBNN và cách thức kết xuất dữ liệu trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để kết nối đến DVC:

1. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

2. Văn bản nào quy định?

3. Đối tượng và điều kiện áp dụng DVC trực tuyến như thế nào?

4. Các bước kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử của KBNN ra sao?

Trả lời:

Xem phim hướng dẫn kết xuất dữ liệu từ Mimosa để kết nối dịch vụ công trực tuyến (DVC)

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

hmtoggle_plus11. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là các giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Trang thông tin dịch vụ công của KBNN là Trang thông tin dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử KBNN, nơi các đơn vị giao dịch truy cập và thực hiện các giao dịch điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến KBNN là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của KBNN được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

hmtoggle_plus12. Văn bản nào quy định?

Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Công văn số 5608/BTC-KBNN gửi các Bộ, Ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông tin tuyên truyền và đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tham gia DVC

hmtoggle_plus13. Đối tượng và điều kiện áp dụng DVC trực tuyến như thế nào?

Đối tượng: Các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, các đơn vị KBNN.

Điều kiện áp dụng:

o Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ email.

o Có chứng thư số đang còn hiệu lực.

o Đã được KBNN cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các dịch vụ công của KBNN.

hmtoggle_plus14. Các bước kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử của KBNN ra sao?

Ví dụ: đơn vị phát sinh các nghiệp vụ sau:

- Ngày 20/01/2018, đơn vị rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán cho nhà cung cấp, số tiền: 12.000.000 đồng (Vào Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản)

Ket_noi_voi_KBNN_5

- Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc (CKKB00013).

Ket_noi_voi_KBNN_6

Xem thêm các nghiệp vụ rút dự toán tại đây

Lưu ý: Hiện tại chương trình đang đáp ứng 1 mẫu chứng từ có thể in được trên nhiều chứng từ phát sinh khác nhau, do đó để tránh tình trạng xuất trùng dữ liệu chương trình đang ưu tiên nghiệp vụ kho bạc cho phép in các loại chứng từ trên các phát sinh như sau:

STT

Nghiệp vụ

Mẫu chứng từ kho bạc

Dữ liệu load lên (hiển thị các chứng từ phát sinh thuộc các loại chứng từ dưới đây)

1

Rút dự toán chuyển khoản

C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chuyển khoản kho bạc

 


C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

 

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

2

Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

 


C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chuyển khoản kho bạc trả lương

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

3

Rút dự toán tiền gửi

C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

 


C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

 

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

4

Rút dự toán tiền mặt

C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

 


C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

 

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

5

Rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

C4-09/NS: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

Chi tiền gửi

6

Chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chi tiền gửi

 


C4-02b/NS: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chi tiền gửi mua vật tư, hàng hóa

 


C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chi tiền gửi mua tài sản cố định

 


 

Chi tiền gửi trả lương

 


 

Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

 


 

Chuyển tiền nội bộ

7

Thanh toán tạm ứng

C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

8

Rút dự toán ngoại tệ bằng chuyển khoản

C2-06/NS: Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

Rút dự toán chuyển khoản

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

9

Rút dự toán ngoại tệ bằng tiền mặt

C2-06/NS: Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

Rút dự toán tiền mặt

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

10

Rút vốn đầu tư bằng chuyển khoản

C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chuyển khoản kho bạc

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

11

Rút vốn đầu tư bằng tiền mặt

C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

 

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

12

Thanh toán vốn đầu tư

C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

 


Phụ lục số  5: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08)

 

13

Nộp trả kinh phí

C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB

 


C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chi tiền gửi

Có 2 cách kết xuất dữ liệu để kết nối đến DVC như sau:

Cách 1: Kết nối DVC cho từng chứng từ

1. Trên các màn hình in được mẫu chứng từ kho bạc để kết nối với DVC, ví dụ trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc, nhấn In, chọn in mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

2. Nhấn Kết nối DVC. Phần mềm sẽ chuyển sang trang http://dvc.vst.mof.gov.vn để đơn vị thực hiện.

Ket_noi_voi_KBNN_10

Thực hiện tương tự cho các chứng từ khác.

Cách 2: Kết nối DVC cho nhiều chứng từ cùng 1 lúc:

Để kết xuất dữ liệu kết nối DVC thực hiện như sau:

1. Vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc Nhà nước.

Ket_noi_voi_KBNN_7

2.Phần mềm lấy lên các nghiệp vụ cần giao dịch với kho bạc tại phần Chọn nghiệp vụ kho bạc.

Ket_noi_voi_KBNN_8

3. Anh/chị chọn nghiệp vụ kho bạc. Ví dụ chọn Rút dự toán chuyển khoản.

4. Chọn Khoảng thời gian cần lấy dữ liệu.

5. Nhấn Lấy dữ liệu. Phần mềm lấy lên danh sách các mẫu chứng từ đã sử dụng tương ứng với nghiệp vụ kho bạc vừa chọn. Đồng thời mặc định tích chọn các mẫu chứng từ, có thể bỏ tích chọn (nếu muốn).

6. Chương trình cũng lấy lên danh sách các chứng từ tương ứng với nghiệp vụ kho bạc và phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn. Đồng thời mặc định tích chọn các dữ liệu phát sinh, có thể bỏ tích chọn (nếu muốn).

Để tránh việc xuất khẩu trùng dữ liệu và cũng như trên ví dụ đã đưa ra thì tại bước kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc Nhà nước, chương trình chỉ lấy lên các phát sinh tại màn hình Chuyển khoản kho bạc (mà không lấy các chứng từ khi Rút dự toán).

Ket_noi_voi_KBNN_9

7.Phần mềm mặc định Nơi lưu tệp tại D:\MISA Mimosa.NET 2019 Export\DVC\, có thể nhấn vào biểu tượng Ket_noi_voi_KBNN_03 để thay đổi đường dẫn theo mong muốn của đơn vị.

8. Nhấn Xuất khẩu. Nếu thư mục không tồn tại thì hiển thị thông báo: "Thư mục <D:\MISA Mimosa.NET 2019 Export\DVC\> không tồn tại. Bạn muốn chương trình tự tạo thư mục này không?"

Nhấn : thực hiện tạo thư mục và xuất khẩu.

Nhấn Không: đóng thông báo và không thực hiện gì.

Ket_noi_voi_KBNN_4

9. Ví dụ nhấn để chương trình tự tạo thư mục. Phần mềm hiển thị màn hình Xuất khẩu thành công.

Nhấn để mở tệp xuất khẩu.

Nhấn Không nếu không muốn mở tệp ngay.

Ket_noi_voi_KBNN_10

10. Ví dụ nhấn Có => Chương trình sẽ xuất khẩu vào đường dẫn đã chọn trước đó và đặt tên thư mục theo tháng căn cứ vào ngày hạch toán.

Ví dụ: các chứng từ hạch toán vào tháng 1 thì đặt chung là: D\MISA Mimosa.NET 2019 Export\DVC\012018.

Anh/chị mở thư mục sẽ thấy các thư mục con có đuôi .zip. Ví dụ: C202aCKKB00010.zip.

Ket_noi_voi_KBNN_11

11. Trên màn hình Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước, nhấn Kết nối DVC, phần mềm sẽ chuyển sang trang http://dvc.vst.mof.gov.vn để đơn vị thực hiện.

Lưu ý:

Trường hợp file xuất khẩu trùng với tên file đã xuất trước đó thì hệ thống tự động ghi đè lên file đã có.

Sau khi được Kho bạc chấp nhận thanh toán, kế toán thực hiện thanh toán những chứng từ tạm ứng ngay trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

1. Đăng nhập vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến DVC của KBNN: http://dvc.vst.mof.gov.vn hoặc http://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend.

2. Nhập Tên đăng nhập Mật khẩu.

Ket_noi_voi_KBNN_12

3. Nhấn Đăng nhập.

4. Chọn Mã ĐVQHNS/Dự án.

Ket_noi_voi_KBNN_13

5. Nhấn Thêm mới để thêm mới bộ hồ sơ nộp KBNN.

Ket_noi_voi_KBNN_14

Xem thêm phim hướng dẫn kết xuất dữ liệu kết nối DVC trực tuyến.