Năm 2019 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2020 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Trước quyết toán >

Năm 2019 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2020 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Vấn đề

Đơn vị chưa hoàn thiện số liệu năm 2019, sang năm 2020 vẫn mong muốn nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không? Nếu vẫn tách dữ liệu năm 2020 thì làm thế nào để đảm bảo số dư trên năm 2020 là đúng sau khi đã quyết toán trên dữ liệu năm 2019?

2. Giải pháp thực hiện

hmtoggle_plus12.1. Kế toán hạch toán số liệu của năm 2019, 2020 trên cùng 1 dữ liệu, sau khi quyết toán năm 2019 thì mới thực hiện tách dữ liệu

Phần mềm MISA cho phép nhập chứng từ của nhiều năm kế toán trên một tệp dữ liệu, Trường hợp Anh/Chị chưa hoàn thiện báo cáo năm 2019 thì NÊN nhập tiếp chứng từ năm 2019 trên dữ liệu hiện thời theo hướng dẫn như sau:

1. Mở dữ liệu kế toán năm 2019, chọn Năm hạch toán2020.

Nhap tiep DL 2018 len 2019_01

2. Anh/chị nhập các phát sinh trên các chứng từ bình thường, tuy nhiên để tránh việc trùng số chứng từ với dữ liệu kế toán của năm 2019 thì cần phải nhập lại số chứng từ khi hạch toán năm 2020 và NÊN nhập theo hướng thêm 1 số 0.

Ví dụ: trên dữ liệu của năm 2019, số chứng từ là PT0001, thì trên dữ liệu của năm 2020, số chứng từ là PT00001.

Nhap tiep DL 2018 len 2019_02

Sau khi hoàn thiện báo cáo năm 2019 thì thực hiện tách dữ liệu năm 2020 để chuyển số dư và phát sinh sang một dữ liệu khác.

Xem hướng dẫn chi tiết việc tách dữ liệu năm 2020 bằng cách tạo mới dữ liệu từ năm trước.

hmtoggle_plus12.2. Tách dữ liệu trên kế toán năm 2020 trước khi hoàn thiện số liệu quyết toán năm 2019

Trường hợp anh/chị đã tách dữ liệu trên kế toán năm 2020 trước khi hoàn thiện số liệu quyết toán năm 2019 (VD: DLKT là DL 2020), và hạch toán các phát sinh trên dữ liệu 2020. Sau khi hoàn thiện số liệu quyết toán năm 2019 thì xảy ra 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu sai số dư một số tài khoản đơn giản theo dõi tổng tiền ví dụ như tài khoản TK 111, 112,..., 421, 431...

1. Đăng nhập vào dữ liệu có số dư không chuẩn (DL 2020) để nhập lại bằng cách vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Nhấp đôi chuột vào tài khoản cần sửa. Nhập lại số dư của tài khoản này căn cứ vào số dư chuẩn trên cân đối tài khoản năm trước (dữ liệu năm 2019).

3. Nhấn Cất.

Trường hợp 2: Nếu sai số dư ở nhiều các TK và số dư chi tiết theo Mục lục ngân sách (Chương, loại - khoản, Mục, Tiểu mục), Công nợ, Kho, CCDC, TSCĐ.

1. Bước 1: Tạo mới dữ liệu từ năm trước (dữ liệu năm 2019), dữ liệu được tạo có ngày bắt đầu hạch toán tương tự dữ liệu đang bị sai số dư. Ví dụ tên DLKT là DL 2020_1.

Xem hướng dẫn chi tiết tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước tại đây.

2. Bước 2: Đăng nhập vào dữ liệu kế toán mới tạo ở bước 1 (DL 2020_1) và thực hiện xuất khẩu số dư đầu kỳ.

Nhap tiep DL 2018 len 2019_03

3.Xem hướng dẫn chi tiết Xuất khẩu số dư đầu kỳ tại đây.

4. Đăng nhập vào dữ liệu cần sửa số dư (DL 2020) và thực hiện nhập khẩu số dư được xuất khẩu ở bước 2.

Nhap tiep DL 2018 len 2019_04

5.Xem hướng dẫn chi tiết Nhập khẩu số dư đầu kỳ tại đây.

6. Kiểm tra lại số dư đầu kỳ sau khi hoàn thành nhập khẩu.