Nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Ghi tăng CCDC >

Nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

1.1. Nhận cấp phát CCDC về nhập kho

Nợ TK 153

Có TK 36612

1.2. Nhập cấp phát CCDC đưa vào sử dụng ngay

 Nợ 611x, 612, 642, 652

         Có TK 36612

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Đơn vị cấp trên chuyển CCDC xuống cấp phát cho đơn vị cấp dưới kèm theo lệnh cấp phát bằng CCDC.

2. Cán bộ quản lý tài sản của đơn vị nhận CCDC được cấp phát từ cấp trên và bàn giao cho bộ phận sử dụng.

3. Bộ phận sử dụng nhận CCDC và ký nhận vào phiếu giao nhận CCDC.

4. Căn cứ phiếu giao nhận CCDC, kế toán ghi nhận vào sổ kế toán, sổ liên quan, cán bộ quản lý tài sản ghi vào Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus14.1. Nhận cấp phát CCDC từ cấp trên đưa vào nhập kho

Ví dụ: Ngày 31/01/2018 đơn vị nhận được 1 bộ bàn ghế tiếp khách nhập kho do đơn vị cấp trên cấp phát trị giá 7.000.000đ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khai báo CCDC

Xem các bước hướng dẫn chi tại đây.

Nhan_cap_phat_02

Bước 2: Hạch toán chứng từ nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC

1.Vào nghiệp vụ Vật tư hàng hoá\Nhập kho\Nhập kho.

2. Khai báo thông tin về việc nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC.

Nhập Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hạch toán:

o Chọn Mã hàng.

o Hạch toán TK Nợ 153, TK Có 36612, nhập Số tiền, Số lượng, Đơn giá.

Tại tab MLNS: chọn Cấp phátHiện vật.

Nhan_cap_phat_01

3. Nhấn Cất.

Bước 3:  Xuất kho và Ghi tăng CCDC nếu đơn vị xuất CCDC ra sử dụng

Lưu ý: Nếu nhận cấp phát nhập kho mà chưa sử dụng thì không hạch toán nghiệp vụ này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

hmtoggle_plus14.2. Nhận cấp phát CCDC từ cấp trên đưa vào sử dụng ngay

Ví dụ: Ngày 19/12/2018, đơn vị nhận cấp phát từ cấp trên 2 chiếc máy tính đưa vào sử dụng ngay, đơn giá 5.000.000 đồng/chiếc.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Hạch toán chứng từ nhận cấp phát từ cấp trên bằng CCDC

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin trên chứng từ nghiệp vụ khác.

Nhập Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Tuỳ thuộc vào từng nghiệp vụ phát sinh để hạch toán cho đúng: nhập TK Nợ 611x, 612, 642, 652/TK Có 36612, nhập Số tiền, MLNS, Cấp phát chọn là Hiện vật.

Nhan_cap_phat_04

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Khai báo CCDC

Xem các bước hướng dẫn chi tại đây

Nhan_cap_phat_05

Bước 3: Ghi tăng CCDC

1. Vào nghiệp vụ Công cụ dụng cụ\Ghi tăng CCDC\Ghi tăng CCDC.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Ghi tăng CCDC.

Nhập Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Số CT, Ngày GS.

Chọn Mã CCDC, Phòng/Ban, Cán bộ, nhập Số lượng, Đơn giá.

Nhan_cap_phat_06

3. Nhấn Cất.