Mua mới CCDC đưa vào sử dụng ngay

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Ghi tăng CCDC >

Mua mới CCDC đưa vào sử dụng ngay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 611: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động quản lý, hoạt động sự nghiệp

Nợ TK 612: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động dự án

Nợ TK 614: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động thu phí

Nợ TK 154: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ

Nợ TK 242: Nếu CCDC sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cần phân bổ qua nhiều kỳ

Có TK 111/112/331

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Nhân viên mua hàng mua CCDC về bàn giao cho cán bộ quản lý tài sản.

2.Cán bộ quản lý tài sản bàn giao cho bộ phận sử dụng.

3.Bộ phận sử dụng ký nhận vào phiếu giao nhận CCDC.

4.Cán bộ quản lý tài sản chuyển chứng từ mua CCDC và phiếu giao nhận CCDC có đầy đủ chữ ký của các bên cho kế toán.

5.Căn cứ vào phiếu giao nhận đã có đầy đủ chữ ký của các bên, căn cứ vào hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp và các chứng từ thanh toán (trường hợp thanh toán ngay) kế toán thực hiện ghi các sổ sách liên quan, cán bộ quản lý tài sản ghi sổ theo dõi công cụ dụng cụ.

Ví dụ

Ngày 18/10/2018 đơn vị mua mới 1 bộ bàn ghế tiếp khách trị giá 7.000.000 đồng chẵn, đã thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp, xuất dùng thẳng cho phòng kế toán không qua nhập kho.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Lập chứng từ chi mua CCDC

Tùy theo hình thức thanh toán khi mua CCDC mà vào phân hệ tương ứng để lập chứng từ tương ứng, VD mua CCDC thanh toán bằng Tiền mặt thì các bước như sau:

1. Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin về phiếu chi mua công cụ dụng cụ.

Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do chi.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hạch toán:

o Chọn Tài khoản Nợ.

o Nhập Số tiền, nhập Tiểu mục, Cấp phát.

Mua_moi_sd_ngay_01

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Khai báo CCDC

Xem các bước hướng dẫn chi tại đây.

Mua_moi_sd_ngay_02

Bước 3: Ghi tăng CCDC

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC\Ghi tăng CCDC.

2. Khai báo chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ:

Nhập Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần ghi tăng, khai báo phòng ban, số lượng, đơn giá.

Mua_moi_sd_ngay_03

3. Nhấn Cất.

4. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

BC_CCDC