Kế toán công cụ dụng cụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_CCDC

 

2. Những điểm thay đổi của chế độ kế toán mới theo TT 107/2017/TT-BTC so với chế độ kế toán cũ theo QĐ 19/2016/QĐ-BTC

CCDC_TT107_QD19

 

3. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oGhi tăng CCDC

oGhi giảm CCDC

oĐiều chuyển công cụ dụng cụ