Xuất kho CCDC sử dụng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ > Ghi tăng CCDC >

Xuất kho CCDC sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Xuất CCDC từ nguồn NSNN:

Nợ TK 61112

 Có TK 153

1.2. Xuất CCDC từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

Nợ TK 612x

 Có TK 153        

1.3. Xuất CCDC từ nguồn phí được khấu trừ, để lại:

Nợ TK 614

 Có TK 153

1.4. Xuất CCDC dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị, ghi:

Nợ TK 154, 241, 642,...

 Có TK 153

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi có nhu cầu sử dụng, bộ phận sử dụng lập đề nghị cấp CCDC.

2. Cán bộ quản lý tài sản kiểm tra đề nghị cấp CCDC và trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

3. Thủ trưởng đơn vị phê duyệt đề nghị cấp CCDC.

4. Cán bộ quản lý tài sản chuyển đề nghị cấp CCDC cho kế toán, yêu cầu lập phiếu xuất kho CCDC cho bộ phận sử dụng.

5. Kế toán lập phiếu xuất kho CCDC chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

6. Thủ kho xuất kho CCDC bàn giao cho cán bộ quản lý tài sản, các bên ký nhận vào phiếu xuất kho chuyển 1 liên cho kế toán vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

7. Cán bộ quản lý tài sản bàn giao CCDC cho bộ phận sử dụng, các bên ký nhận vào phiếu giao nhận CCDC.

8. Căn cứ phiếu giao nhận CCDC kế toán ghi nhận vào sổ sách kế toán, cán bộ quản lý tài sản ghi nhận vào Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

Ví dụ

Ngày 10/05/2018 đơn vị xuất kho 1 bộ bàn ghế tiếp khách cho phòng kế toán trị giá 7.000.000 đồng .

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4 Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư hàng hoá, chọn Xuất kho\Xuất kho.

2. Khai báo thông tin về phiếu xuất kho công cụ dụng cụ.

Nhập thông tin người nhận, địa chỉ, lý do xuất.

Nhập ngày phiếu xuất, ngày hạch toán, số phiếu xuất.

Tab Hạch toán:

o Chọn Mã hàng.

o Chọn Kho, nhập TK Nợ, TK Có, nhập Số lượng, Đơn giá, Mục đích xuất

Tab MLNS:

o Nhập Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.

Xuat_kho_CCDC_01

3. Nhấn Cất.

4. Thực hiện ghi tăng CCDC bằng cách chọn Tiện ích\Sinh phiếu ghi tăng công cụ dụng cụ.

Xuat_kho_CCDC_02

hoặc vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC\Ghi tăng CCDC.

5. Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ ghi tăng CCDC.

Xuat_kho_CCDC_03

6. Nhấn Cất.

7. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

BC_CCDC