Kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kết nối với các phần mềm MISA khác >

Kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Sau khi các đơn vị tính lương cho cán bộ nhân viên trên phần mềm Tính lương QLCB.VN thì có thể kết nối với MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R39 trở lên để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí một cách đơn giản và nhanh chóng.

hmtoggle_plus1Bước 1: Thiết lập kết nối phần mềm QLCB.VN

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn Kết nối QLCB.VN.

2. Nhập thông tin đăng nhập QLCB.VN, bao gồm:

Địa chỉ đăng nhập (thường có dạng: https://tentinh.qlcb.vn).

Mã QHNS.

Tên đăng nhập.

Mật khẩu.

3. Nhấn Kết nối.

R39.1_ket noi QLCB_00

4. Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

hmtoggle_plus1Bước 2: Lập rút dự toán từ QLCB.VN

1. Vào phân hệ Tiền lương, nhấn Lấy bảng tính lương, BH, KPCĐ hoặc chọn 1 trong 3 hình thức: Rút dự toán/Trả bằng tiền gửi/Trả bằng tiền mặt.

R39.1_ket noi QLCB_01

2. Chọn Kỳ lương.

3. Chọn 1 hoặc nhiều Bảng lương.

4. Tích chọn Trả bằng: Rút dự toán, Tiền gửi hoặc Tiền mặt.

5. Nếu trả bằng Rút dự toán thì chọn TK NH rút về, nếu trả bằng Tiền gửi thì chọn TK NH trả lương. Ví dụ chọn trả bằng Tiền gửi.

6. Nhấn Lấy dữ liệu.

R39.1_ket noi QLCB_02

7. Chương trình lấy sang phần mềm Mimosa các thông tin về Nguồn, Diễn giải, Phòng ban, MLNS, Số tiền.

R39.1_ket noi QLCB_03

8. Có thể nhấn Đối chiếu dữ liệu để tải file excel về máy tính và đối chiếu với bảng lương trên QLCB.

R39.1_ket noi QLCB_04

9. Trên màn hình Lập rút dự toán từ QLCB.VN, nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ tự động sinh các giấy rút lương, phụ cấp; giấy rút dự toán bảo hiểm; giấy rút dự toán kinh phí công đoàn.

R39.1_ket noi QLCB_05

hmtoggle_plus1Hạch toán chi phí lương

1. Nhấn vào Số giấy rút dự toán lương trên màn hình Kết quả.

2. Nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

Lưu ý: Nếu là chứng từ Rút dự toán chuyển khoản trả lương thì chọn Tiện ích\Sinh chứng từ chuyển khoản trả lương.

R39.1_ket noi QLCB_06

3. Chương trình tự động sinh chứng từ hạch toán chi phí lương. Nhấn Cất.

R39.1_ket noi QLCB_07

Hoặc nếu không sinh chứng từ hạch toán chi phí lương từ chứng từ chi tiền gửi trả lương thì có thể hạch toán chi phí lương bằng cách:

1.Chọn phân hệ Tiền lương\Hạch toán chi phí\Hạch toán chi phí lương.

R39.1_ket noi QLCB_08

2. Chọn khoảng thời gian, nhấn Lấy dữ liệu => chương trình lấy lên chứng từ chi tiền trả lương. Nhấn Thực hiện để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương.

R39.1_ket noi QLCB_09

hmtoggle_plus1Hạch toán chi phí bảo hiểm

1. Nhấn vào Số giấy rút dự toán bảo hiểm trên màn hình Kết quả.

2. Nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí bảo hiểm.

Lưu ý: Nếu là chứng từ Rút dự toán chuyển khoản trả bảo hiểm thì chọn Tiện ích\Sinh chứng từ chuyển khoản thanh toán bảo hiểm.

R39.1_ket noi QLCB_12

4. Chương trình tự động sinh chứng từ hạch toán chi phí lương. Nhấn Cất.

R39.1_ket noi QLCB_13

Hoặc nếu không sinh chứng từ hạch toán chi phí lương từ chứng từ chi tiền gửi trả lương thì có thể hạch toán chi phí lương bằng cách:

1. Chọn phân hệ Tiền lương\Hạch toán chi phí\Hạch toán chi phí bảo hiểm.

R39.1_ket noi QLCB_08

2. Chọn khoảng thời gian, nhấn Lấy dữ liệu => chương trình lấy lên chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm. Nhấn Thực hiện để sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm.

R39.1_ket noi QLCB_14