Quy trình hạch toán nghiệp vụ Lệnh chi tiền

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Quy trình hạch toán nghiệp vụ Lệnh chi tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a.Trường hợp ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền (kể cả Lệnh chi tiền tạm ứng hay thực chi) vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi:

Nợ TK 112

      Có TK 3371

Đồng thời ghi:

Nợ TK 012 (01211, 01212, 01221, 01222) (nếu là Lệnh chi tiền thực chi)

Nợ TK 013 (01311, 01312, 01321, 01322) (nếu là Lệnh chi tiền tạm ứng)

b. Khi đơn vị rút tiền gửi được cấp bằng Lệnh chi tiền để chi các hoạt động tại đơn vị, ghi:

 Nợ các TK 141, 152, 153, 211, 611...

         Có TK 112

 Đồng thời, ghi:

 Nợ TK 337 - Tạm thu (3371)

         Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (nếu mua TSCĐ hoặc nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho), hoặc:

         Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp (nếu chi trực tiếp cho hoạt động thường xuyên)

 Đồng thời, ghi:

         Có TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu chi từ nguồn NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi) (01211, 01212, 01221, 01222)

c. Khi đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng (đối với các khoản chi từ kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng), ghi:

         Có TK 013 - Lệnh chi tiền tạm ứng (01311, 01312, 01321, 01322).

2. Các bước thực hiện

Nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền.

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số cam kết chi..

Tại tab Hạch toán: nhập TK Có, Số tiền, Tiểu mục, chọn Cấp phátLệnh chi, Nghiệp vụ là Nhận lệnh chi tạm ứng hoặc Nhận lệnh chi thực chi.

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Nợ dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

o Nợ TK 01321 - nếu là Nhận lệnh chi tạm ứng

o Nợ TK 01221 - nếu là Nhận lệnh chi thực chi

Lenh_chi_tien_01

Nhấn Cất.

Rút tiền gửi từ Lệnh chi tiền để chi hoạt động tại đơn vị:

1.Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền gửi.

Nhập thông tin chung: Đơn vị nhận tiền, Đơn vị trả tiền.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

o Nhập TK Nợ, TK Có, MLNS.

o Chọn Nghiệp vụ:

Không chọn hoặc Thực chi nếu là lệnh chi tiền thực chi.

Thanh toán tạm ứng nếu là lệnh chi tiền tạm ứng.

o Trường hợp chi thanh toán cho các hoạt động thì anh/chị hạch toán thêm bút toán kép Nợ TK 3371/Có TK 5111, Nghiệp vụ chọn giống bút toán trên.

Lưu ý: Anh/chị cần phải chọn đúng nghiệp vụ khi chi từ lệnh chi tiền thực chi để lên báo cáo đúng.

Lenh chi tien_01

3. Nhấn Cất. Phần mềm hiển thị câu cảnh báo do thông tin hạch toán đồng thời khác với quy tắc thiết lập hạch toán đồng thời. Nhấn Không để giữ lại hạch toán đồng thời.

Lenh chi tien_02

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan và các chứng từ liên quan khác bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.        

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động; Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại;  S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.

Ví dụ chọn S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.

Khai báo tham số báo cáo.

Lenh chi tien_3

Nhấn Đồng ý.

Lenh chi tien_04