Bộ khoa học

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ tại đơn vị đặc thù >

Bộ khoa học

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị đặc thù Bộ Khoa học.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

2.1. Trường hợp tạo dữ liệu mới:

oChi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

oTại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ bao gồm nghiệp vụ Bộ khoa học

R16.1.1.1

2.2. Trường hợp đơn vị đã tạo dữ liệu từ phiên bản trước và muốn cập nhật tính năng bổ sung của đặc thù Bộ khoa học

Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung, chọn đến tệp đặc thù của Bộ khoa học, chi tiết cách cập nhật anh/chị xem tại đây.

Sau khi thêm đặc thù Bộ khoa học:

o Phần mềm bổ sung danh mục Nhiệm vụ tại Danh mục\Nhiệm vụ.

Bo_khoa_hoc_8

o Phần mềm bổ sung tích chọn chi tiết theo Nhiệm vụ tại các tài khoản: 00811, 00812, 00821, 00822, 331x, 141x.

Bo_khoa_hoc_9

o Trên các chứng từ hạch toán, bổ sung thêm cột Nhiệm vụ ở tab Hạch toánHạch toán đồng thời.

Bo_khoa_hoc_10

o Lưu ý: Đối với dữ liệu đơn vị chuyển đổi từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2014MISA Mimosa.NET 2017 lên MISA Mimosa.NET 2019 mà trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014MISA Mimosa.NET 2017 đã có đặc thù của Bộ khoa học thì anh/chị cần nhập lại thông tin Nhiệm vụ trên Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản 00811, 00812, 00821, 00822, 331x, 141x.