Phòng/ban

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Phòng/ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

MISA Mimosa.NET 2019 cho phép thiết lập danh sách toàn bộ các Phòng/Ban quản lý cán bộ trong đơn vị. Danh sách Phòng/Ban được sử dụng cho công việc tính lương cán bộ, theo dõi tài sản cố định, Công cụ dụng cụ theo Phòng/Ban.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Phòng/Ban.

2. Tại Phòng/Ban nhấn Thêm.

phong_ban

3. Nhập Mã phòng/ban, Tên phòng/ban và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Phòng/Ban sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.