Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử >

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý, để in và nộp cho cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Trường hợp đã có hóa đơn điện tử ở nhiều kỳ lập (quý I, quý II...) thì để lập được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử kỳ này, anh/chị cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên website meInvoice.

1. Vào phân hệ Hóa đơn\Quy trình quản lý HĐĐT chọn Báo cáo.

10. BC SD HD_01

2. Chọn xem báo cáo theo tháng hay theo quý.

10. BC SD HD_02

3. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại đơn vị.

Lưu ý: Kể từ phiên bản R33, chương trình đã đáp ứng việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho các hóa đơn tự in/đặt in trong trường hợp đơn vị đang sử dụng hóa đơn tự in/đặt in chuyển sang dùng hóa đơn điện tử để nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

10. BC SD HD_03