Chi mua tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi mua tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Mua sắm TSCĐ bằng tiền từ nguồn NSNN tạm ứng:

Nợ TK 211

 Có TK 1111

Đồng thời hạch toán kép:

Nợ TK 3371

  Có TK 36611

Mua sắm TSCĐ bằng tiền từ nguồn NSNN cấp thực chi:

Nợ TK 211

 Có TK 1111

Trường hợp mua sắm TSCĐ bằng các nguồn khác nguồn do NSNN cấp (trừ nhận bằng hiện vật) thì hạch toán

   Nợ TK 211

 Có TK 1111

Đồng thời, thêm bút toán kép như sau:

oNếu mua bằng Nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

Nợ TK 3372

 Có TK 36621

oNếu mua bằng Nguồn phí được khấu trừ, để lại

Nợ TK 3373

Có TK 36631

oNếu mua bằng Quỹ phúc lợi

Nợ TK 43121

 Có TK 43122

oNếu mua bằng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Nợ TK 43141

Có TK 43142

oNguồn khác

Nợ TK 33711

 Có TK 36611

2. Mô tả nghiệp vụ

Tham chiếu chi tiết quy trình mua tài sản cố định tại phần Quản lý Tài sản cố định.

Khi đơn vị thực hiện mua tài sản cố định bằng tiền mặt, quy trình thanh toán thực hiện như sau:

1. Căn cứ vào yêu cầu mua sắm tài sản cố định, hóa đơn, chứng từ liên quan và đề nghị thanh toán của nhân viên mua hàng hoặc nhà cung cấp, kế toán lập phiếu chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó chuyển lại cho Thủ quỹ.

2. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi thực hiện chi tiền cho người nhận tiền, thủ quỹ và người nhận tiền ký xác nhận vào phiếu chi, đồng thời Thủ quỹ ghi sổ quỹ tiền mặt và trả lại 1 liên cho kế toán tiền mặt, 1 liên lưu.

3. Kế toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu chi đã có đủ chữ ký để ghi số kể toán tiền mặt và lưu trữ phiếu chi.

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết xem tại nghiệp vụ Mua sắm tài sản cố định