Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ vay

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ vay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Sau khi nhận được yêu cầu trả nợ của các đối tượng liên quan hoặc yêu cầu của kế toán trưởng v/v chi trả nợ cho NCC hoặc các đối tượng khác, kế toán làm Giấy đề nghị thanh toán và chuyển kế toán tiền mặt sẽ lập Phiếu chi.

2. Kế toán chuyển phiếu chi cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt sau đó chuyển lại cho Thủ quỹ.

3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi để chi tiền, sau đó thủ quỹ và người nhận tiền ký xác nhận vào phiếu chi, đồng thời ghi sổ quỹ.

4. Kế toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu chi đã đủ chữ ký để ghi sổ kế toán tiền mặt, sổ kế toán công nợ và lưu trữ phiếu chi

Ví dụ

Ngày 21/11/2018, chi tiền mặt trả nợ tiền VPP tháng 10/2018 cho công ty Hồng Hà, số tiền 10.000.000 đ.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi thanh toán các khoản nợ phải trả trên Phiếu chi.

Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền.

chi_thanh_toan_cac_khoan_no_phai_tra_cac_khoan_no_vay_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Chi_TM_in

5. Chọn Báo cáo\Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan

BC_TM