Trả lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Nếu trả lương bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 334

Có TK 111/112

1.2. Nếu trả lương bằng rút dự toán chuyển khoản kho bạc chuyển vào ATM của cán bộ viên chức và người lao động

Rút dự toán tạm ứng:

Nợ TK 334/332

Có TK 337

Đồng thời ghi:

Có TK 008/009 (008211, 008221, 00921)

Rút dự toán thực chi:

Nợ TK 334/332

Có TK 511

Đồng thời ghi:

Có TK 008/009 (008212, 008222, 00922)

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Trả lương.

2. Chọn bảng lương cần trả.

3.Chọn Phòng ban trả lương.

4. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ trên Bảng lương thuộc phòng ban đã chọn và số tiền thực lĩnh tương ứng.

5. Chọn hình thức trả lương: Chuyển khoản kho bạc, Tiền mặt hay Tiền gửi.

6.Tích chọn những cán bộ cần trả lương.

Tra_luong_2019_01

7. Nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng.

Tại tab Hạch toán: phần mềm tự động sinh TK Nợ 3341, TK Có 5111, nhập MLNS, Nghiệp vụ chọn Thực chi.

Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Tra_luong_2019_02

Xem danh sách cán bộ được trả lương tại tab Danh sách cán bộ trả lương.

Tra_luong_2019_03

Nhấn Cất.

8. Nhấn Tiện ích\Sinh giấy rút dự toán.

Tra_luong_2019_05

9. Phần mềm sinh chứng từ Rút dự toán chuyển khoản, nhấn Cất.

Tra_luong_2019_06