Hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, KPCĐ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, KPCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ bảng tính lương đã được ký duyệt, kế toán lập chứng từ hạch toán tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN:

 Nợ TK 611/3341

          TK 3321: Bảo hiểm xã hội

TK 3321: Bảo hiểm tai nạn lao động

  TK 3322: Bảo hiểm y tế

  TK 3323: Kinh phí công đoàn

TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

TK 3335: Thuế TNCN

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện hạch toán chi phí lương trên phần mềm, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1.Vào phân hệ Tiền lương, chọn Hạch toán chi phí lương\Hạch toán chi phí lương.

2.Tại phần Nội dung hạch toán, chọn cách hạch toán chi phí:

oCách 1: Hạch toán toàn bộ lương phát sinh nếu muốn hạch toán toàn bộ các khoản lương và khoản khấu trừ trên cùng một chứng từ hạch toán chi phí lương.

oCách 2: hạch toán lần lượt: số lương đã trừ các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN; Bảo hiểm; Kinh phí công đoàn; Thuế TNCN. Khi đó mỗi nội dung hạch toán chương trình sẽ sinh ra một chứng từ độc lập.

3.Chọn tháng cần hạch toán chi phí lương.

4.Nhấn Đồng ý.

Hach_toan_CP_luong_2019_01

5.Kiểm tra thông tin đã sinh tự động trên chứng từ hạch toán chi phí lương.

Hach_toan_CP_luong_2019_02

6.Nhấn Cất.

7.Nhấn Tiện ích\Sinh phiếu thu rút dự toán nhập quỹ hoặc Sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi. Ví dụ anh/chị chọn Sinh phiếu thu rút dự toán nhập quỹ.

Hach_toan_CP_luong_2019_03

8.Phần mềm sinh Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ. Nhấn Cất.

Hach_toan_CP_luong_2019_04