Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Nếu nộp bằng tiền mặt/tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3321: Bảo hiểm tai nạn lao động

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 111/112

1.2. Nếu rút dự toán chuyển khoản nộp bảo hiểm, KPCĐ

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3321: Bảo hiểm tai nạn lao động

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 5111

Đồng thời ghi:

Có TK 008 (008212, 008222)

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Nộp bảo hiểm

Xem/tải phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các trường hợp thực hiện như sau:

Trả toàn bộ số bảo hiểm

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Thanh toán bảo hiểm, công đoàn phí.

Chọn Nộp Bảo hiểm.

Chọn kỳ nộp.

Chọn tính số nộp kỳ này là: "Trên toàn bộ số phát sinh"

2. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán

3. Chọn phương thức chi nộp.

4. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

Thanh_toan_BH_KPCD_01

5. Chọn Đồng ý để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng.

6. Khai báo thêm thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc:

Nhập Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Thanh_toan_BH_KPCD_02

7. Nhấn Cất.

Trả bảo hiểm sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn

Chọn NộpBảo hiểm.

Chọn kỳ nộp.

Chọn tính số nộp kỳ này là: "Sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau"

 2. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán.

 3. Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt.

 4. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

Thanh_toan_BH_KPCD_03

5. Chọn Đồng ý để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

6. Khai báo thêm thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc:

Nhập Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Thanh_toan_BH_KPCD_04

7. Nhấn Cất.

Sau khi trừ tiền bảo hiểm trả thay lương

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn

Chọn NộpBảo hiểm.

Chọn kỳ nộp.

Chọn tính số nộp kỳ này là: "Sau khi trừ tiền bảo hiểm trả thay lương"

 2. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán.

 3. Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt.

 4. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

Thanh_toan_BH_KPCD_05

5. Chọn Đồng ý để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

6. Khai báo thêm thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc:

Nhập Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.

Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Thanh_toan_BH_KPCD_06

7. Nhấn Cất.

2.2 Nộp kinh phí công đoàn

Xem/tải phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Tiền lương\Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn

2. Chọn Nộp là Kinh phí công đoàn

3. Xác định nộp kinh phí công đoàn tháng mấy tại thông tin Kỳ.

4. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản kinh phí công đoàn. Khoản kinh phí công đoàn trừ vào lương cán bộ sẽ được hạch toán vào tiểu mục của khoản Lương ngạch bậc hoặc Lương hợp đồng (trường hợp cán bộ hợp đồng, hưởng lương hợp đồng theo số tiền).

5. Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt.

6. Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

Thanh_toan_BH_KPCD_07

 

7. Nhấn chọn nút Đồng ý để thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán, VD chọn nộp bằng tiền măt thì sinh Phiếu chi, người dùng sẽ điền đầy đủ trên Phiếu chi và nhấn Cất.

8. Khai báo thêm thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc:

Nhập Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Thanh_toan_BH_KPCD_08

9. Nhấn Cất.