Tính và nộp thuế TNCN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Tính và nộp thuế TNCN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Nếu nộp bằng tiền mặt/tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 3335: Thuế TNCN

Có TK 111/112

1.2. Nếu rút dự toán chuyển khoản nộp thuế TNCN

Nợ TK 3335: Thuế TNCN

Có 5111

Đồng thời ghi:

Có TK 008 (008212, 008222)

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tính thuế thu nhập cá nhân

1. Vào nghiệp vụ Tiền lương\Tính thuế TNCN\Tính thuế thu nhập cá nhân.

2. Chọn Kỳ tính thuế.

Thanh_toan_BH_KPCD_09

3. Nhấn Tính thuế. Phần mềm hiển thị bảng tính thuế theo kỳ vừa chọn

Thanh_toan_BH_KPCD_10

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Nộp thuế thu nhập cá nhân

1.Sau khi tính thuế thu nhập cá nhân, anh chị có thể nhấn Nộp thuế ngay trên bảng tính thuế.

2. Hoặc vào nghiệp vụ Tiền lương\Nộp thế TNCN.

3. Xác định kỳ nộp thuế.

Thanh_toan_BH_KPCD_09

4. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động tính số tiền thuế phải nộp.

5. Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt.

Thanh_toan_BH_KPCD_11

6. Phần mềm sẽ lấy lên chứng từ hạch toán tương ứng với phương thức chi nộp vừa chọn.

7. Khai báo thêm thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.

Thanh_toan_BH_KPCD_13  

8. Nhấn Cất.