Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi phát sinh nghiệp vụ thu phí, lệ phí bằng tiền gửi, hạch toán như sau:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

 Có TK 3373: Tạm thu phí, lệ phí

Khi xác định được số phí, lệ phí được khấu trừ, để lại tại đơn vị, đơn vị hạch toán Nợ 014

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi thu phí, lệ phí qua tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện hạch toán kế toán như sau:

1. Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi căn cứ vào số tiền nhận được lập Giấy báo Có để xác nhận khoản tiền đã về tài khoản của đơn vị/cơ quan.

2. Hàng ngày/Định kỳ, kế toán thanh toán sẽ ra Ngân hàng để lấy bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc Ngân hàng gửi trước file mềm cho đơn vị hoặc kế toán tra cứu các nghiệp vụ phát sinh trực tiếp trên Internet.

3. Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi, kế toán lập chứng từ thu tiền gửi và ghi sổ chi tiết tài khoản tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 01/08/2018, đơn vị thu phí, lệ phí bằng tiền gửi qua hệ thống kho bạc: 50.000.000đ.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác bằng tiền gửi.

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số cam kết chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản Có, Số tiền, Cấp phát, Nghiệp vụ, Hoạt động sự nghiệp tương ứng.

3. thu_phi_le_phi

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản(TT số 08/2013/TT-BTC) bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Khi xác định được số phí, lệ phí được khấu trừ, để lại tại đơn vị, đơn vị vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 014

6. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

BC_TG