Nhận kinh phí hoạt động, dự án

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nhận kinh phí hoạt động, dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

   Nợ TK 1121

         Có TK 3371/3372/5111

* Đồng thời sinh bút toán đồng thời: Có TK 008211, 008212, 008221, 008222, 0091, 0092

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu chi tiêu đơn vị thực hiện rút kinh phí theo dự toán bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Quy trình thực hiện như sau:

Kế toán lập Giấy rút dự toán (tạm ứng hoặc thực chi) kèm theo các chứng từ gốc (hợp đồng, hóa đơn, danh sách nhận tiền,…) hoặc bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng gửi cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

Kế toán chuyển Giấy rút dự toán và bộ hồ sơ thanh toán trên cho Kho bạc kiểm soát chi và duyệt chi.

Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị và chuyển tiền từ tài khoản dự toán vào tài khoản nhận tiền.

Kế toán hạch toán và ghi sổ kế toán.

Đơn vị nhận kinh phí hoạt động theo hình thức lệnh chi tiền bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Quy trình thực hiện như sau:

Căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng hoặc thông báo từ cơ quan chủ quản cấp trên hoặc thông báo từ các đơn vị, Bộ ngành liên quan về việc chuyển kinh phí hoạt động vào tài khoản Kho bạc, kế toán xác nhận về số tiền mới được nhận vào tài khoản.

Căn cứ vào giấy báo Có hoặc bảng sao kê của ngân hàng, kho bạc hoặc thông báo chuyển kinh phí, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi, đồng thời căn cứ vào các chứng từ nhận được ghi các sổ kế toán liên quan.

Ví dụ

Ngày 11/01/2018 đơn vị rút thực chi về nhập quỹ như sau:

o Kinh phí thường xuyên:

Chi lương, TM 6001: 200.000.000 đ

Chi mua VPP, TM 6551: 10.000.000 đ

Chi mua vật tư văn phòng khác, TM 6599: 18.000.000 đ

Chi hoạt động khác, TM 9249: 10.000.000 đ

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ thu tiền gửi.

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số cam kết chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Có; Số tiền; Khoản; Tiểu mục; Hoạt động sự nghiệp; Chương trình mục tiêu, dự án, Nghiệp vụ

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời, phần mềm sinh chứng từ hạch toán đồng thời thoả mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời dựa vào các thông tin tại tab Hạch toán.

Nhan_KP_HDDAk

3. Xem/in mẫu C2-02/NS Giấy rút dự toán ngân sách bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

4. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

BC_TG

5. Lưu ý: Anh/chị có thể khai báo thông tin chứng từ nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, kho bạc bằng cách vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền.