Nhận kinh phí bằng Lệnh chi tiền

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nhận kinh phí bằng Lệnh chi tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 112

      Có TK 3371

Đồng thời ghi:

Nợ TK 012 (01211, 01212, 01221, 01222) (nếu là Lệnh chi tiền thực chi)

Nợ TK 013 (01311, 01312, 01321, 01322) (nếu là Lệnh chi tiền tạm ứng)

Ví dụ:

Ngày 20/07/2018, đơn vị nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền chi mua dụng cụ văn phòng, số tiền: 50.000.000 đồng

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền.

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số cam kết chi.

Tại tab Hạch toán: nhập TK Có 3371, Số tiền, Tiểu mục, chọn Cấp phátLệnh chi, Nghiệp vụ là Nhận lệnh chi tạm ứng hoặc Nhận lệnh chi thực chi.

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Nợ dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

o Nợ TK 01321 - nếu là Nhận lệnh chi tạm ứng

o Nợ TK 01221 - nếu là Nhận lệnh chi thực chi

Lenh_chi_tien_01

Nhấn Cất.

3. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại, S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.

Ví dụ chọn S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.

Khai báo tham số báo cáo.

Lenh_chi_tien_02

Nhấn Đồng ý.

Lenh_chi_tien_03