Thanh toán lương, nộp bảo hiểm, nộp kinh phí công đoàn bằng chuyển khoản

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Thanh toán lương, nộp bảo hiểm, nộp kinh phí công đoàn bằng chuyển khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Trả lương cho CBCNV, người lao động khác bằng tiền mặt:

 Nợ TK 334: Phải trả người lao động

         Có TK 1121: Tiền gửi

Nộp các khoản trích theo lương (bảo hiểm, kinh phí công đoàn) bằng tiền mặt:

 Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3321: Bảo hiểm tai nạn lao động

 Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

 Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Nợ TK 3335: Thuế TNCN

         Có TK 1121: Tiền gửi

2. Mô tả nghiệp vụ

Quy trình thanh toán lương và các khoản trích theo lương bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc:

Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương đã được duyệt, kế toán lập đề nghị thanh toán lương và ủy nhiệm chi kèm các chứng từ liên quan (Bảng thanh toán tiền lương, Bảng tổng hợp danh sách chi lương) chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, đóng dấu.

Kế toán mang UNC và Bảng tổng hợp danh sách chi lương (có số tài khoản của từng nhân viên) ra Ngân hàng/Kho bạc giao dịch.

Ngân hàng, kho bạc thực hiện chuyển lương cho các nhân viên trong danh sách chi lương kèm theo và gửi lại giấy báo Nợ hoặc 1 liên ủy nhiệm chi.

Căn cứ vào liên ủy nhiệm chi gửi lại đơn vị và giấy báo nợ của ngân hàng, kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi.

Quy trình thanh toán các khoản trích theo lương (các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN) bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc:

Khi phát sinh nhu cầu thanh toán, căn cứ vào Bảng tổng hợp thanh toán lương của CB CNV hoặc bảng tổng hợp các khoản trích theo lương hoặc thông báo bảo hiểm về số bảo hiểm thiếu cần nộp bổ sung, kế toán hoặc nhân sự lập Giấy đề nghị thanh toán bảo hiểm chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

Sau đó, nhân sự tiền lương chuyển Giấy đề nghị thanh toán cho kế toán ngân hàng lập Ủy nhiệm chi và bảng kê chứng từ thanh toán (nếu cần) chuyển cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

Kế toán mang uỷ nhiệm chi và bảng kê chứng từ thanh toán (nếu cần) ra ngân hàng/kho bạc.

Ngân hàng/Kho bạc thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Cơ quan bảo hiểm, cơ quan công đoàn hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý, đồng thời lập giấy báo Nợ hoặc trả lại liên UNC cho đơn vị.

Kế toán căn cứ vào giấy báo Nợ hoặc liên UNC trả lại để ghi sổ kế toán tiền gửi.

3. Các bước thực hiện.

Thanh toán lương: Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Trả lương.

Thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn: Hướng dẫn chi tiết xem tại nghiệp vụ Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân.