Tiền đang chuyển

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi >

Tiền đang chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của đơn vị đã nộp vào ngân hàng, kho bạc, đã gửi bưu điện để chuyển cho ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo có, trả cho đơn vị khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo nợ hay bản kê sao của ngân hàng.

Tiền đang chuyển bao gồm:

Tiền chuyển đến

Tiền chuyển đi