Tiền chuyển đến

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Tiền đang chuyển >

Tiền chuyển đến

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 1121

 Có TK 113

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ, chọn Tiền gửi\Tiền đang chuyển

2. Nhấn Thêm\Tiền chuyển đến.

3. Khai báo thông tin trên chứng từ Tiền chuyển đến

Nhập Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Tại tab Hạch toán: chọn TK Nợ 1121, TK Có 113, nhập MLNS, Số tiền.

TG_tien_chuyen_den_01

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In, chọn mẫu In theo nhu cầu của đơn vị.

TG_tien_chuyen_den_02