Tiền chuyển đi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Tiền đang chuyển >

Tiền chuyển đi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 113

 Có TK 1121

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ, chọn Tiền gửi\Tiền đang chuyển

2. Nhấn Thêm\Tiền chuyển đi.

3. Khai báo thông tin trên chứng từ Tiền chuyển đi

Nhập Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Tại tab Hạch toán: chọn Nợ TK 113, Có TK 1121, nhập MLNS, Số tiền.

TG_tien_chuyen_di_01

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In, chọn mẫu In theo nhu cầu của đơn vị.

TG_tien_chuyen_di_02