Thiết lập ngầm định cho nhập liệu

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Thiết lập ngầm định cho nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép thiết lập các thông tin ngầm định của đơn vị để hạch toán các nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Chọn Thiết lập ngầm định cho nhập liệu tại màn hình Bắt đầu sử dụng hoặc vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Nghiệp vụ.

2. Khai báo thông tin Thiết lập ngầm định cho đơn vị.

thiet_lap_ngam_dinh_cho_nhap_lieu

3. Nhấn Đồng ý.