CTMT, Dự án

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

CTMT, Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép khai báo, quản lý danh sách các chương trình mục tiêu, dự án mà đơn vị có tham gia thực hiện.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Thêm mới Chương trình mục tiêu

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm CTMT.

CTMT

3. Khai báo Mã CTMT, Tên CTMT.

4. Nhấn Cất.

2.2 Thêm mới Dự án

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm Dự án.

3. Nhập Mã dự án, Tên dự án.

Tích chọn Theo dõi theo Hoạt động, Khoản chi nếu muốn theo dõi dự án chi tiết theo hoạt động, khoản chi.

4. Khai báo trang Thông tin chung:

Số hiệu dự án, Thuộc CTMT, Dự án, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Phòng/Ban thực hiện dự án, Đơn vị thực hiện.

DU_AN

4. Nhấn Cất.

2.3 Thêm mới Công trình, hạng mục công trình

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

Lưu ý: Vào Hệ thống/Tùy chọn/Nghiệp vụ tích chọn Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án để có thể thấy chức năng Thêm Công trình/HMCT

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm Công trình/HMCT.

3. Khai báo các thông tin về Công trình/Hạng mục công trình.

Trang Thông tin chung.

CONGTRINH_01

Trang Dự toán.

CONGTRINH_02

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, CTMT, Dự án sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.