Làm thế nào để theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Làm thế nào để theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách thực hiện trên phần mềm:

1. Khi phát sinh khoản công nợ phải trả nhà cung cấp, kế toán thực hiện ghi nhận trên phần mềm.

Ví dụ: Mua máy tính về sử dụng ngay cho phòng tài chính kế toán, anh/chị vào Mua hàng\Mua hàng chưa thanh toán.

Tại tab Hàng tiền, anh/chị chọn thông tin mã hàng, khai báo số lượng, đơn giá, thành tiền và hạch toán vào TK có 331.

CN001

Tại tab Thuế, anh/chị khai báo thông tin thuế suất, tiền thuế, mẫu số hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn...

CN002

2. Khi trả tiền nhà cung cấp.

Anh/Chị vào Mua hàng\Trả tiền nhà cung cấp hoặc anh/chị vào Phiếu chi, Chi tiền gửi.

Ví dụ: Vào Mua hàng\Trả tiền nhà cung cấp.

Anh/chị chọn Người nhận.

Tích chuột phải vào tiêu đề cột dưới chi tiết nhập liệu, chọn Ẩn/Hiện cột để hiển thị Tùy biến cột, tại đây anh/chị tích vào dòng Số chứng từ gốc và Ngày chứng từ gốc -> Đồng ý.

CN03

Trên Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp, anh chị tích vào dòng Bấm vào đây để thêm mới, nhấn F3.

CN04

Xuất hiện màn hình Chứng từ gốc chưa thanh toán hết, anh/chị tích chọn vào hóa đơn cần thanh toán lần này và điền số tiền thanh toán vào cột Số tiền trên Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp.

Ví dụ: Tổng công nợ phải trả là 11.000.000đ, nhưng số thanh toán lần này là 5.000.000đ

CN10

3. Theo dõi công nợ nhà cung cấp trên báo cáo.

Để theo dõi tình hình công nợ nhà cung cấp, anh/chị có thể vào Báo cáo\Mua hàng\Đối chiếu chứng từ mua hàng và chứng từ thanh toán.

Anh/Chị chọn tham số báo cáo.

Trường hợp anh/chị chỉ muốn xem những nhà cung cấp chưa thanh toán hết thì anh/chị tích vào Chỉ hiển thị các dòng có phát sinh chênh lệch.

CN05

Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

CN08