Hướng dẫn Quản lý kinh phí theo đề tài (đặc thù Viện Hàn lâm)

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Hướng dẫn Quản lý kinh phí theo đề tài (đặc thù Viện Hàn lâm)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị đặc thù Viện hàn lâm quản lý dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo đề tài, nhiệm vụ.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập tùy chọn Quản lý kinh phí đề tài

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

2. Tích chọn Quản lý Kinh phí đề tài.

Vien_han_lam_01

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Tùy chọn Quản lý Kinh phí Đề tài chỉ hiển thị khi dữ liệu có Loại hình đơn vị là một trong hai loại hình sau:

Đơn vị SNCL tự chủ một phần chi thường xuyên.

Đơn vị SNCL do NSNN cấp kinh phí.

Bước 2: Khai báo danh mục đề tài

1. Vào Danh mục\Đề tài.

Vien_han_lam_02

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin Mã đề tài, Tên đề tài, Thuộc đề tài,...

Vien_han_lam_03

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Nhập dự toán theo Đề tài

1. Vào Danh mục\Đề tài.

2. Chọn đề tài cần nhập dự toán, nhấn chuột phải chọn Nhập dự toán.

Vien_han_lam_04

3. Nhập chi tiết dự toán cho đề tài: Dư tạm ứng năm trước chuyển sang, Dư dự toán năm trước chuyển sang, Dự toán được giao.

Lưu ý: Có thể để trống thông tin Mục nếu dự toán cho đề tài không chi tiết đến Mục.

Vien_han_lam_05

4. Nhấn Cất.

Bước 4: Nhập nghiệp vụ chi tiết theo Đề tài

1. Khi thực hiện nhập liệu trên phần mềm, anh/chị có thể chọn thêm thông tin về Đề tài.

2. Ví dụ trên Phiếu chi:

Vien_han_lam_06

Bước 5: Xem báo cáo

1. Vào Báo cáo\Báo cáo khác.

2. Chọn xem/in báo cáo Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài hoặc Tổng hợp tình hình kinh phí thực hiện đề tài.

Vien_han_lam_07

3. Tích chọn đề tài cần xem báo cáo.

Vien_han_lam_08

4.Nhấn Đồng ý.

Vien_han_lam_09