Số dư TK theo dõi theo tài sản

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi theo tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo tài sản. Ví dụ: TK 211, 213, 214, 366, 43142.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Nếu khai báo TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN

1. Đăng nhập vào phần mềm Mimosa, chọn menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Khai báo số dư Nợ TK 211, 213, dư Có TK 214, 366 sao cho khớp với số liệu trên phần mềm QLTS.VN

Theo TSCD_01

3. Để đối chiếu số dư đầu kỳ của 2 phần mềm đã khớp nhau hay chưa, thực hiện như sau:

Nếu số dư đầu kỳ trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 sai số liệu, anh/chị đối chiếu số dư:

- Dư Nợ TK 211, 213 với cột số dư đầu kỳ trên báo cáo tình hình tăng, giảm.

- Dư Có TK 366, 43142 = Dư Nợ TK 211 + Dư Nợ TK 213 - Dư Có TK 214.

Nếu số dư trên phần mềm QLTS.VN bị sai:

- Vào menu Tài sản\Quản lý tài sản.

- Tích chọn tài sản đang lên sai để chỉnh lại số liệu hao mòn lũy kế cho đúng.

- Nhấn Cất để lưu thông tin.

Lưu ý: Trước khi sửa, cần tích vào tab Lịch sử biến động của tài sản đó xem đã có phát sinh hay chưa, nếu có rồi cần xóa hết phát sinh thì mới sửa được.

Theo TSCD_02

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Nếu chỉ sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Khai báo số dư cho các TK 211, 213, 214, 366, 43142.

Theo TSCD_01

3. Sau đó, vào phân hệ Tài sản cố định\Khai báo tài sản cố định. Nhấn Thêm.

Nếu TSCĐ đã khai báo trước đó có sai sót như nguyên giá, hao mòn lũy kế... thì anh/chị thực hiện nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới (từ phiên bản R16 trở lên) để sửa tay hoặc nhập khẩu TSCĐ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Khi nhập số dư cho TK 366, phần mềm sẽ yêu cầu nhập thêm phần MLNS vì TK này có theo dõi theo MLNS. Nếu không biết đưa vào tiểu mục nào anh/chị có thể đưa vào TK 7799. Trường hợp không cần theo dõi theo MLNS thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, tìm đến TK 366 và bỏ tích chi tiết theo Mục, Tiểu mục...

Theo TSCD_03