1. Mục đích

Cho phép khai báo danh sách tài sản cố định chi tiết tại đơn vị. Hệ thống sẽ căn cứ vào các thông tin chi tiết đã khai báo để tính hao mòn và lập các báo cáo tài sản cố định liên quan.

2. Các bước thực hiện

Để khai báo danh mục Tài sản cố định, anh/chị thực hiện theo các cách sau:

hmtoggle_plus12.1 Nhập khẩu danh mục Tài sản cố định từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Để nhập khẩu danh mục Tài sản cố định, anh chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu:

1. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 2

2019_TSCD_01

Bước 2: Chọn tệp nguồn

1. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

2. Chọn Loại dữ liệu.

3. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu.

4. Nhấn Tiếp theo.

2019_TSCD_02

5. Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu anh/chị sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

Bước 3: Ghép cột dữ liệu

1. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

2019_TSCD_03

2. Nhấn Tiếp theo.

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

1. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

2. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Thông báo.

3. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.

2019_TSCD_04

4. Nhấn Tiếp theo.

Bước 5: Nhập khẩu: Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.

1. Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.

2. Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

2019_TSCD_05

3. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

4. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Tài sản cố định vào phần mềm.

hmtoggle_plus12.2 Khai báo từng loại Tài sản cố định

1. Vào Danh mục\Tài sản cố định.

2. Tại Tài sản cố định nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin tại mục Thông tin chung.

2019_TSCD_06

4. Khai báo thông tin tại mục Thông tin hao mòn/khấu hao.

2019_TSCD_07

5. Khai báo thông tin tại mục Phụ tùng kèm theo

2019_TSCD_08

6. Nhấn Cất và chọn hình thức mua sắm Tài sản cố định.

2019_TSCD_09

7.  Nhấn để sinh chứng từ Mua và ghi tăng Tài sản cố định.

Trường hợp mua TSCĐ bằng tiền mặt: sinh Phiếu thu mua tài sản cố định

Trường hợp mua TSCĐ bằng chuyển khoản: sinh Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định

Trường hợp mua TSCĐ bằng tiền gửi: sinh Chi tiền gửi mua tài sản cố định

Trường hợp mua TSCĐ chưa thanh toán: sinh Hóa đơn mua tài sản cố định