Trả lương cho CBNV bằng tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Trả lương cho CBNV bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

1.1. Rút dự toán tiền mặt trả lương

Nợ TK 1111

Có TK 5111

1.2. Chi trả lương

Nợ TK 334x

Có TK 1111

1.3. Hạch toán chi phí lương

Nợ TK 61111

Có TK 334x

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Bước 1: Rút dự toán tiền mặt trả lương

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc như bảng lương có chữ ký của CBNV,... đơn vị rút dự toán thực chi bằng tiền mặt để trả lương cho CBNV.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

Nhập thông tin chung: Người lĩnh tiền, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_TM_tra_luong_01

4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không? Nhấn Đồng ý.

Rut_TM_tra_luong_02

5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 1111, TK Có 5111, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.

Rut_TM_tra_luong_03

6. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Bước 2: Chi trả lương bằng tiền mặt

1. Trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ được sinh từ chứng từ Rút dự toán tiền mặt, anh/chị nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ trả lương.

Rut_TM_tra_luong_04

2. Phần mềm lấy lên các thông tin trên Phiếu chi trả lương, tự động hạch toán TK Nợ 334x, TK Có 1111.

Rut_TM_tra_luong_05

3. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Bước 3: Hạch toán chi phí lương

1. Trên Phiếu chi trả lương, anh/chị nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

Rut_TM_tra_luong_06

2. Phần mềm lấy lên các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tự động hạch toán TK Nợ 61111, TK Có 334x.

Rut_TM_tra_luong_07

3. Nhấn Cất.